Hoppa direkt till innehållet
printicon
Kursplan:

Datakommunikation och internet, 7,5 hp

Kursen är nedlagd

Engelskt namn: Computer Networks and the Internet

Denna kursplan gäller: 2017-06-26 och tillsvidare

Kurskod: 5DV167

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Datavetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå eller mindre än två års sammanlagda studier som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen 5 Med beröm godkänd, 4 Icke utan beröm godkänd, 3 Godkänd, VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för datavetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2015-06-25

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-10-02

Innehåll

Moment 1, teoridel 4.0 hp.
Momentet inleds med att ge en grundläggande förståelse för begreppen adressering och dataöverföring. Vidare ges en introduktion till Internet, inbegripet både datornät och datakommunikation. De grundläggande begreppen som lagerkonceptet, protokollstacken, och dess kommunikation behandlas. I detta moment är fokus på de fyra viktigaste lagren; applikation-, transport-, nätverk-, och länklagret. En orientering i trådlösa nät, mobilitet och datorsäkerhet ingår också

Moment 2, laborationsdel, 3.5hp
Delmomentet utgörs av en laborationskurs med ett antal obligatoriska inlämningsuppgifter. Man arbetar praktiskt i programspråket Java med bland annat sockets och trådar.
 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse
 • förklara Internets arkitektur, dess grundläggande funktioner samt förklara protokoll- och lagerkonceptet. (FSR 1)
 • redogöra för hur man överför information från punkt A till punkt B. (FSR 2)
 • redogöra för grundläggande principer för hur information hittar från punkt A till punkt B. (FSR 3)
 • förklara metoder och algoritmer för styrning av paketförmedlande datornät (vägval, flödeskontroll, stockningskontroll). (FSR 4)
 • förklara grundläggande principer för datorsäkerhet och mobil kommunikation (FSR 5)
Färdighet och förmåga
 • tillämpa socket- och trådprogrammering. (FSR 6)
 • utifrån en given design implementera en tillämpning som är relaterad till lagerkonceptet. (FSR 7)
 • utföra viss testning av den egna implementationen. (FSR 8)
 • använda specifika protokoll som exempelvis TCP, IP, HTTP, ARP och CDMA. (FSR 9)
Värderingsförmåga och förhållningsätt
 • värdera och diskutera datavetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter relaterat till internetteknologin. (FSR 10)

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs, förutom grundläggande behörighet, kurserna Objektorienterad programmeringsmetodik (5DV133) samt Datastrukturer och algoritmer (5DV149/5DV150) eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, arbete i datorlabb och övningar i mindre grupper. Utöver schemalagda aktiviteter krävs även individuellt arbete med materialet.

Examination

Examinationen på moment 1 (FSR1-5, 10) sker genom en skriftlig salstentamen. På momentet sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5).
 
Examinationen av moment 2 (FSR 6-9) sker genom obligatoriska uppgifter som redovisas skriftligt enligt givna anvisningar. På laborationsmomentet ges endast betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Var och en av de obligatoriska uppgifterna får bedömningen som avklarad eller ej avklarad. När samtliga uppgifter är avklarade ges betyget G på momentet. Om samtliga uppgifter inte är avklarade vid kursens sluts ges betyget U på momentet.
 
På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla moment är godkända.

Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för datavetenskap.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter den tidigare 5DV065 Datakommunikation och internet och kan inte tas med i examen tillsammans med den.

Det finns ett överlapp mellan denna kurs och kurserna 5DV013 Datakommunikation och datornät och 5DV166 Datakommunikation och datornät som motsvarar 4hp (teorimomentet) och kan därför inte tas med fullt ut i examen tillsammans med dessa.

Studenter som läst den tidigare kursen tidigare 5DV065 Datakommunikation och internet och inte blivit helt klar med den kan tillgodoräkna resultat från 5DV065 till denna kurs enligt följande:
 • Om studenten klarat Moment 1 teoridel 4.5 hp på 5DV065 så kan det tillgodoräknas som Moment 1 teoridel 4 hp på denna kurs.
 • Om studenten klarat Moment 2 laborationsdel 3 hp på 5DV065 så kan det tillgodoräkna detta som Moment 2 laborationsdel på denna kurs. För att bli helt godkänd på moment 2 krävs att studenten också kompletterar med examinerande delar som motsvarar FSR 8 och 10.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.