Hoppa direkt till innehållet
printicon
Kursplan:

Envariabelanalys 1, 7,5 hp

Engelskt namn: Calculus in One Variable 1

Denna kursplan gäller: 2013-09-02 och tillsvidare

Kurskod: 5MA009

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Matematik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen 5 Med beröm godkänd, 4 Icke utan beröm godkänd, 3 Godkänd, VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för matematik och matematisk statistik

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2007-08-29

Reviderad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2013-04-18

Innehåll

Moment 1 (6,5 hp): Matematisk teori för funktioner av en variabel.
I kursen introduceras de grundläggande begreppen: gränsvärde, kontinuitet och derivata. Geometriska tolkningar av begreppen samt regler för att beräkna derivata och gränsvärde av produkter, kvoter och sammansättningar ges. Vidare behandlas medelvärdessatsen, inverser till trigonometriska funktioner, den naturliga logaritmen, exponentialfunktionen, maximum- och minimumproblem, metoder för att skissa grafer, Newtons metod för att approximera nollställen, och approximation av funktionsvärden med hjälp av Taylorpolynom.
Moment 2 (1 hp): Datorlaborationer.
Numerisk derivering och numerisk ekvationslösning med Newtons metod.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- redogöra för begreppen gränsvärde, kontinuitet och derivata.
- tillämpa metoder för att beräkna gränsvärden och derivator av elementära funktioner.
- tillämpa begreppet förändringshastighet.
- använda ett datorprogram för att rita grafer och utföra numerisk derivering i olika sammanhang.
- tillämpa teorin för derivator för att bestämma extrempunkter för elementära funktioner och skissa deras grafer.
- tillämpa metoder för att approximera nollställen och funktionsvärden för elementära funktioner.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs Matematik D eller Matematik 4 (områdesbehörighet 9/A9 med ett eller flera undantag) eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i huvudsak i form av föreläsningar och lektionsundervisning. Obligatoriska datorlaborationer ingår.

Examination

Kunskapsredovisningen sker i form av skriftliga prov. På de skriftliga proven ges något av betygen: Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). På laborationsmoment ges endast något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På hela kursen ges något av betygen U, 3, 4 eller 5. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. Den som erhållit betyget godkänt på kursen kan ej examineras för högre betyg.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för matematik och matematisk statistik.

Examination baserad på denna kursplan garanteras under minst två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande prövas alltid individuellt (se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning).

Litteratur