Hoppa direkt till innehållet
printicon
Kursplan:

Byggnader och miljö, 7,5 hp

Engelskt namn: Buildings and Environment

Denna kursplan gäller: 2012-09-03 och tillsvidare

Kurskod: 5MH034

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Miljö- och hälsoskydd: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå eller minst två års sammanlagda studier som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2007-12-29

Reviderad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2012-11-15

Innehåll

Kursen behandlar byggandet och byggda miljöer med fokus på inomhusmiljön.  Byggfysik och –teknik,  t ex akustik, strålning, värme och ventilation studeras liksom ett hållbart och miljöanpassat byggande. Handläggning utifrån miljöbalkens hälsoskyddsområde praktiseras. Under kursen gör studenten också en egen miljö- och hälsobedömning av sin bostad.

Kursen är indelad i två moment:

Moment 1. Teori 3 hp. Under detta moment behandlas byggfysik, byggteknik, miljöanpassat byggande, energieffektivisering av byggnader samt lagstiftning inom miljöbalkens hälsoskyddsområde.

Moment 2. Tillämpning 4,5 hp. Under detta moment undersöks och beräknas byggnaders miljö- och hälsostatus i praktiken. I momentet praktiseras även tillämpning av miljölagstiftningen inom hälsoskyddsområdet.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

Moment 1
  • redogöra övergripande för byggprocessen och olika byggnadstekniska frågor
  •  beskriva hur byggandet och byggnader kan anpassas till ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv
  •  beskriva hur lagar och regler tillämpas inom området

Moment 2

  • utföra en enklare miljödeklaration av en bostad
  • bedöma och enkelt beräkna hur olika byggnadsrelaterade frågor och aktiviteter kan påverka den inre miljön
  • myndighetsmässigt handlägga ärenden relaterade till inomhusmiljöfrågor

Behörighetskrav

Univ: Kurserna Luft och buller 7,5 hp, Miljöeffekter 11,5 hp, Hälsoeffekter 11 hp, och Metodik i miljö- och hälsoskyddsarbete 15 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, övningar, skriftlig uppgift projektarbete samt studiebesök. Tentamen, seminarier, övningar, uppgifter, studiebesök samt projektarbete är obligatoriska moment i kursen.

Examination

Examinationen sker genom tentamina, aktivt deltagande på studiebesök, aktivt genomförande av övningar, uppgift och projektarbete samt skriftlig och muntlig presentation av en uppgift. Bedömningen av respektive moment görs efter det att tillhörande uppgifter har avklarats. Bedömning av hela kursen görs efter att samtliga uppgifter har avklarats. För moment 1 ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG), för moment 2 ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är genomförda. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten från tentamina och projektarbete. Studerande som har underkänts, har rätt att genomgå förnyat prov för att få godkänt betyg. Den som har godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

Tillgodoräknande

Tillgodoräknande prövas alltid individuellt (se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeförordning).

Litteratur

Giltig från: 2012 vecka 36

Obligatorisk litteratur

Petersson Bengt-Åke
Byggnaders klimatskärm : fuktsäkerhet, energieffektivitet, beständighet
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 305 s. :
ISBN: 978-91-44-05655-5
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Referenslitteratur

Byggekologi : kunskaper för ett hållbart byggande
Bokalders Varis, Block Maria, Kindgren Leif
[Ny och uppdat. utg.] : Stockholm : Svensk Byggtjänst : 2009 : 480 s. :
ISBN: 978-91-7333-362-7 (inb.)
Se bibliotekets söktjänst

Buller : Höga ljudnivåer och buller inomhus
Socialstyrelsen :
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8582/2008-101-4_20081015.pdf

Radon i inomhusluft
Socialstyrelsen :
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9862/2005-101-3_20051013.pdf

Temperatur inomhus
Socialstyrelsen :
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9865/2005-101-6_20051016.pdf

Fler kompendium, mer material etc. kan komma att delas ut vid föreläsningarna.