Hoppa direkt till innehållet
printicon
Kursplan:

Produktutveckling i medieteknik med metoden "Design-Build-Test", 7,5 hp

Engelskt namn: Product Development in Media Technology using the "Design-build-test" method

Denna kursplan gäller: 2016-01-11 och tillsvidare

Kurskod: 5TF014

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medieteknik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Elektronik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2010-12-10

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2015-11-20

Innehåll

Kursen består till största delen av ett projekt. I projektarbetet tillämpar studenten ingenjörmässiga arbetsmetoder genom planering, utveckling och realisering av tekniska system. Projektet utförs i grupp och utformas efter beställning från en kund. Arbetsgången omfattar hela utvecklingskedjan från idé till test av prototyp eller färdigt system. Projektgruppen ska i samråd med beställaren förhandla fram en kravspecifikation som är relevant med hänsyn till tid och resurser. Projektarbetet dokumenteras i en skriftlig rapport samt redovisas muntligt för andra projektgrupper och för beställaren. Kursen innehåller även föreläsningar/seminarier som ger insikt i ingenjörsmässighet och den moderna ingenjörens yrkesroll och arbetsmetoder. Föreläsningarna utgår från idéerna kring CDIO (Conceive, Design, Implement, Operate), hållbar teknikutveckling och entreprenörskap.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- tillämpa ingenjörsmässiga kunskaper och färdigheter, med ett helhetsperspektiv, vid framtagning av en produkt eller ett system,
- planera och organisera arbetet i ett utvecklingsprojekt,
- upprätta och följa en projektplan för ett avgränsat projekt,
- redogöra för de olika roller som finns i en projektgrupp baserat på den valda projektmodellen,
- utvärdera och kvalitetsbedöma färdig produkt utifrån givna specifikationer.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs kursen Projektledning 1, 7.5 hp (5BY008) och Människa-datorinteraktion med inriktning mot kogintion och design, 7.5 hp (5DV045) eller motsvarande kunskaper.
En A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Kursen innehåller inledande föreläsningar/seminarier, övningar samt projektarbete. Varje projektgrupp bör bestå av minst 3 studenter. Varje grupp får en handledare. Varje deltagare inom gruppen tilldelas en funktion i form av projektledare, dokumentationsansvarig etc. Till varje projekt finns en beställare med vilken projektgruppen förhandlar fram en kravspecifikation. Innan projektet startar skall projektgruppen göra en projekt-, budget- och tidplan. Projektstyrning skall ske med en vedertagen projektstyrningsmodell.

Examination

Deltagande vid seminarier och övningar samt genomförande av projektarbete. Projektarbetet bedöms i tre delmoment utifrån uppfyllandet av förväntade studieresultat. Dessa tre delmoment är: muntlig presentation, skriftligt rapport samt relevant projektstyrningsdokumentation (projektplan, budgetplan etc). För slutbetyget Godkänd (G) fordras godkänt på samtliga delmoment.
En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.