"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arkitektoniska rum och texturer, 15 hp

Kursen är nedlagd

Engelskt namn: Architectural space and texture

Denna kursplan gäller: 2017-11-13 och tillsvidare

Kurskod: 5AR004

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: Arkitekthögskolans styrelse, 2009-12-09

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-11-16

Innehåll

Kursen syftar till att utvidga den grundläggande orienteringen i ämnet arkitektur genom att undersöka begreppen skala, struktur och textur i relation till begreppen rum, objekt och kropp. Genom experiment, projektbaserad undervisning och teoretisk reflektion utvecklas metoder för att syntetisera praktisk och teoretisk kunskap, samt att undersöka rum och struktur genom skissprocesser. Vidare sammanför kursen konstruktion och material med rum och koncept. I kursen utvecklas kompetenser och verktyg så som digital och analog skiss, ritning och modell samt metoder för att dokumentera och sammanställa studentens eget arbete digitalt.
Moment 1: Introduktion ”Begrepp – Ansats – Koncept” 4,5 hp
Moment 2: Projekt ”Plats – Rum – Struktur” 4,5 hp
Moment 3: Projekt ”Konstruktion – Material – Detalj” 4,5 hp
Moment 4: Projekt ”Dokumentation – Kommunikation” 1,5 hp

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- redogöra för sambanden mellan arkitektoniska, sociala och miljömässiga aspekter av samhället i ett hållbarhetsperspektiv
- undersöka och sätta sig in i förutsättningarna för en given aktivitet
- omsätta ett förhållningssätt till ett arkitektoniskt program
- utveckla koncept för en arkitektonisk struktur
- tillämpa kunskap om konstruktion och material
- visa förståelse för rumsliga element och relationer
- använda redskapen plan, sektion, modell och skiss
- dokumentera, sammanställa och presentera sin arbetsprocess och sitt resultat

Behörighetskrav

Univ: För tillträde till kursen krävs kurserna Arkitektoniska scenarier (15 hp), Rumsliga koncept (6 hp), Teknologiska utopier (3 hp) samt Modernismen under 1900-talet (6 hp), eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av projektarbete - individuellt och i grupp - bestående av analysövningar, praktiska övningar, individuell handledning, diskussion i grupp och kritik samt föreläsningar, seminarier, fältstudier, workshops och studiebesök.

Examination

Examinationen sker muntligt och skriftligt, individuellt och i grupp. Under kursens gång examineras kursens olika moment löpande genom övningar, kritiktillfällen, obligatoriska inlämningsuppgifter samt genom dokumentationen av den egna arbetsprocessen och resultaten.
På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För godkänt fordras närvaro vid den lärarledda undervisning som är av prövande karaktär.
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till Institutionsstyrelsen för Arkitekthögskolan.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande vända sig till Arkitekthögskolan

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.