"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arkitektoniska gränser i det offentliga rummet, 15 hp

Kursen är nedlagd

Engelskt namn: Architectural Boundaries in Public Space

Denna kursplan gäller: 2017-11-13 och tillsvidare

Kurskod: 5AR012

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkitektur: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: teknisk naturvetenskaplig fakultet, 2010-12-13

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-11-16

Innehåll

Kursen utvecklar studentens förståelse för arkitektur i relation till samhället och dess förändringar. I projektarbetet undersöks hur arkitektoniska strukturer och publika rum samspelar I olika kontexter på lokal, regional och global nivå. Studenten tränas i att se både individens och samhällets perspektiv på organisation och gestaltning av miljöer. Kursen ökar studentens förmåga att göra välgrundade val mellan olika arbets- och representationsmetoder i ett arkitekturprojekt. I projektarbetet kombineras analoga och digitala samt textbaserade och visuella verktyg och representationsmetoder.

Kursen är indelad i fyra moment:
1. Strategier och territorier 3 hp
2. Flöden och gränser 3 hp
3. Rumsligheter och övergångar 7 hp
4. Representationer och kommunikation 2 hp

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- diskutera arkitektoniska gränser och relationer mellan privat och offentligt rum
- tolka och utveckla ett arkitektoniskt program med ett flertal parametrar
- sätta komplexa arkitektoniska strukturer i relation till sin kontext i olika skalor
- förstå och beskriva rum och rumsliga relationer inom en komplex arkitektonisk struktur
- integrera konstruktiva principer för storskaliga strukturer i projektarbetet
- visa förståelse för brukarperspektiv på arkitektur och samhällsbyggnad
- kommunicera resultatet av sitt projektarbete till allmänheten
- reflektera kring sin arbetsprocess

Behörighetskrav

Univ: För tillträde till kursen krävs kurserna Arkitektoniska scenarier (15 hp), Rumsliga koncept (6 hp), Teknologiska utopier (3 hp), Modernismen under 1900-talet (6 hp), Arkitektoniska rum och texturer (15 hp), Morfologi och taktilitet i estetisk produktion (6 hp), Experimentella strukturer och ljud (3 hp), Rationalism och expressionism (6 hp), Komposition och intervention (15 hp), Komposition och transformation (6 hp), Stilhistoria och stadshistoria (6 hp) samt Hållbara klimatskydd (3 hp) eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av projektarbete – individuellt och i grupp – bestående av analysövningar, praktiska övningar, individuell handledning, diskussion i grupp och kritik samt föreläsningar, seminarier, workshops, studiebesök och fältstudier.

Examination

Examinationen sker muntligt och skriftligt, individuellt och i grupp. Under kursens gång examineras olika moment löpande genom övningar, kritiktillfällen, obligatoriska inlämningsuppgifter samt genom dokumentation av den egna arbetsprocessen och resultaten.

På kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga obligatoriska muntliga, skriftliga och praktiska uppgifter är godkända. För godkänt fordras närvaro vid den lärarledda undervisning som är av prövande karaktär.
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av kurs har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§). Begäran om en ny examinator ställs till styrelsen för Arkitekthögskolan.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs av liknande innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande vända sig till utbildningsansvarig vid Arkitekthögskolan.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.