"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arkitektoniska scenarier, 15 hp

Kursen är nedlagd

Engelskt namn: Architectural Scenarios

Denna kursplan gäller: 2017-12-11 och tillsvidare

Kurskod: 5AR100

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkitektur: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: teknisk naturvetenskaplig fakultet, 2011-03-07

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-12-15

Innehåll

Genom experiment, projektbaserad undervisning och teoretisk reflektion syftar kursen till att ge grundläggande orientering i ämnet arkitektur. I kursen undersöks begreppen rum, skala och kropp. Studenten får lära sig att utveckla metoder för att syntetisera praktisk och teoretisk kunskap. I kursen introduceras väsentliga kompetenser och verktyg, så som digital och analog skiss, ritning och modell. Kursen består av såväl gruppbaserat som individuellt processorienterat projektarbete som diskuteras i grupp. Genomgångar och kritiktillfällen är en central del av såväl pedagogiskt upplägg som bedömning.

Kursen är indelad i fem moment:
1: Introduktion; ”Rum och kropp” 3 hp
2: Workshop; ”Rum och skala” 3 hp
3: Projekt; “Rumsliga scenarier” 3 hp
4: Projekt; ”Rum och narrativ” 4,5 hp
5: Projekt; "Rum och kommunikation" 1,5 hp

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- genomföra ett processorienterat projektarbete
- visa kännedom om hållbar utveckling i samhället
- visa kännedom för kopplingen mellan arkitektoniska, sociala och miljömässiga aspekter av samhället
- tillämpa grundläggande metoder för rumslig analys
- utforska en arkitektonisk vision
- kommunicera idéer muntligen och skriftligen och i form av gestaltningar
- kritiskt redogöra för rumsliga element och relationer
-dokumentera och presentera ett projektarbete
-reflektera över den egna arbetsprocessen

Behörighetskrav

Matematik C, Naturkunskap B och Samhällskunskap A.
eller Matematik 3b/3c, Naturkunskap 2 och Samhällskunskap 1b/1a1+1a2.

Naturkunskap B kan ersättas av Kemi A plus Fysik A (Biologi A krävs inte).
Naturkunskap 2 kan ersättas av Kemi 1 plus Fysik 1a/1b1+1b2 (Biologi 1 krävs inte).
(Områdesbehörighet 3/A3 med ett eller flera undantag)

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av projektarbete och bedrivs individuellt och i grupp. Undervisningens form kan vara praktiska övningar, individuell handledning, diskussion i grupp och kritik samt föreläsningar, seminarier, fältstudier, workshops och studiebesök.

Examination

Examinationen sker muntligt och skriftligt, individuellt och i grupp. Under kursens gång examineras kursens olika moment löpande genom övningar och obligatoriska inlämningsuppgifter av prövande karaktär.
På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För Godkänt fordras närvaro vid den lärarledda undervisningen som är av prövande karaktär samt Godkänt på de muntliga, skriftliga och gestaltande examinationerna.
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till styrelsen för Arkitekthögskolan.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande vända sig till utbildningsansvarig vid Arkitekthögskolan.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.