Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arkitekturprojekt 1:1, 15 hp

Engelskt namn: Architecture project 1:1

Denna kursplan gäller: 2015-08-24 och tillsvidare

Kurskod: 5AR131

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkitektur: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2015-06-21

Innehåll

Genom experiment, projektbaserad undervisning och teoretisk reflektion syftar kursen till att ge grundläggande orientering i ämnet arkitektur. I kursen undersöks begreppen rum, skala och kropp. Studenten får lära sig att utveckla
metoder för att syntetisera praktisk och teoretisk kunskap. I kursen introduceras väsentliga kompetenser och verktyg, så
som digital och analog skiss, ritning och modell. Kursen består av såväl gruppbaserat som individuellt processorienterat
projektarbete som diskuteras i grupp. Genomgångar och kritiktillfällen är en central del av såväl pedagogiskt upplägg som
bedömning.

Kursen är indelad i fem moment:
1: Introduktion; ”Rum och kropp” 3 hp
2: Workshop; ”Rum och skala” 3 hp
3: Projekt; “Rumsliga scenarier” 3 hp
4: Projekt; ”Rum och narrativ” 4,5 hp
5: Projekt; "Rum och kommunikation" 1,5 hp

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- genomföra ett processorienterat projektarbete
- visa kännedom om hållbar utveckling i samhället
- visa kännedom för kopplingen mellan arkitektoniska, sociala och miljömässiga aspekter av samhället
- tillämpa grundläggande metoder för rumslig analys
- utforska en arkitektonisk vision
- kommunicera idéer muntligen och skriftligen och i form av gestaltningar
- kritiskt redogöra för rumsliga element och relationer
- dokumentera och presentera ett projektarbete
- reflektera över den egna arbetsprocessen

Behörighetskrav

 Studenter antagna till Arkitektprogrammet (TYARK).

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av projektarbete och bedrivs individuellt och i grupp. Undervisningens form kan vara praktiska
övningar, individuell handledning, diskussion i grupp och kritik samt föreläsningar, seminarier, fältstudier, workshops och
studiebesök.

Examination

Examinationen sker muntligt och skriftligt, individuellt och i grupp. Under kursens gång examineras kursens olika moment
löpande genom övningar och obligatoriska inlämningsuppgifter av prövande karaktär.
På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För att bli godkänd på hela kursen krävs att
samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid
examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För Godkänt fordras närvaro vid den
lärarledda undervisningen som är av prövande karaktär samt Godkänt på de muntliga, skriftliga och gestaltande
examinationerna.
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan
godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd,
om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid
Arkitekthögskolan.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.