"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arkitekturhistoria 1:1, 6 hp

Engelskt namn: History of Architecture 1:1

Denna kursplan gäller: 2015-08-24 och tillsvidare

Kurskod: 5AR132

Högskolepoäng: 6

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkitektur: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2015-06-22

Innehåll

Kursen behandlar modernismens arkitekturhistoria i ett brett kulturhistoriskt perspektiv med utgångspunkt i centrala
visioner och utopiska idéer. Modernismens idéhistoria och dess uttryck inom olika kulturella fält såsom litteratur, film, konst
står i centrum och syftar till att skapa en förståelse för den modernistiska arkitekturens estetiska och historiska
sammanhang och bakgrund. Kursen behandlar även skrivandet som process och verktyg.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- visa grundläggande kunskap om modernismens arkitektur- och kulturhistoria
- beskriva och diskutera modernismens olika uttryck inom kultursfären
- i seminarieform diskutera för kursen centrala texter, objekt och fenomen
- självständigt utföra en skriftlig uppgift, samt reflektera över tillvägagångssätt och slutresultat

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs att samtliga kurser i Arkitektprogrammet (TYARK) som ligger före denna kurs är slutförda och godkända.
 

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, självstudier samt ett erbjudande om studieresa eller
motsvarande uppgift.

Examination

Examination sker fortlöpande genom såväl muntliga som skriftliga uppgifter, individuellt och i grupp samt genom en större
individuell skriftlig uppgift.
På kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga
obligatoriska muntliga och skriftliga uppgifter är godkända. För godkänt fordras närvaro vid den lärarledda undervisning
som är av prövande karaktär.
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan
godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av kurs har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte
särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§). Begäran om en ny examinator ställs till prefekt vid Arkitekthögskolan.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.
 

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 30

Alvar Aalto in his own words
Aalto Alvar, Schildt Göran, Binham Timothy
New York : Rizzoli : 1998 : 287 s. :
ISBN: 0847820807
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Benevolo Leonardo
History of modern architecture : Vol. 1 The tradition of modern architecture
Cambridge, Mass. : M.I.T. press : 1977 : xxxiv, 374 s. :
ISBN: 0262020815
Se Umeå UB:s söktjänst

Benevolo Leonardo
History of modern architecture : Vol. 2 The modern movement
Cambridge, Mass. : M.I.T. press : 1977 : S. 375-868 :
ISBN: 0262020807
Se Umeå UB:s söktjänst

Colquhoun Alan
Modern architecture
Oxford : Oxford University Press : 2002 : 287 s. :
ISBN: 0192842269
Se Umeå UB:s söktjänst

Curtis William J.R.
Modern architecture since 1900
3. ed. : London : Phaidon : 1996 : 736 s. :
ISBN: 0-7148-3524-2 (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Frampton Kenneth
Modern architecture : a critical history
4. ed., rev., expanded and updated : London : Thames & Hudson : 2007 : 424 s. :
ISBN: 0-500-20395-4
Se Umeå UB:s söktjänst

Frampton Kenneth
The evolution of 20th century architecture : a synoptic account
Wien : Springer : cop. 2007 : 159 s. :
ISBN: 9783211311950
Se Umeå UB:s söktjänst

Modern Swedish design : three founding texts / by Uno Åhrén, Gunnar Asplund, Wolter Gahn, Ellen Key, Sven Markelius, Gregor Paulsson and Eskil Sundahl ; edited and with introductions by Lucy Creagh, Helena Kåberg, and Barbara Miller Lane ; essays by Kenneth Frampton
Asplund Gunnar, Key Ellen, Paulsson Gregor, Åhrén Uno, Creagh Lucy, Kåberg Helena, Lane Barabara Miller
New York : Museum of Modern Art : 2008 : 351 s. :
ISBN: 9780870707223
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Pevsner Nikolaus
Pioneers of modern design : from William Morris to Walter Gropius
Rev. and exp. ed. : Bath : Palazzo : 2011 : 192 s. :
ISBN: 9780956494269
Se Umeå UB:s söktjänst

Programs and manifestoes on 20th-century architecture
Bullock Michael, Conrads Ulrich
Cambridge : MIT Press : 1971 : 192 s. :
ISBN: 9780262530309
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Smith George Everard Kidder
Sweden builds
2nd revised ed : London : Architectural P : 1957 : 270 s. :

The essential Frank Lloyd Wright : critical writings on architecture
Wright Frank Lloyd, Pfeiffer Bruce Brooks
Princeton : Princeton University Press : 2010 : vi, 453 p. :
ISBN: 0-691-14632-2
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst