Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arkitekturteknik 1:1, 3 hp

Engelskt namn: Architectural Technology 1:1

Denna kursplan gäller: 2020-08-24 och tillsvidare

Kurskod: 5AR133

Högskolepoäng: 3

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkitektur: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2015-06-22

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2020-06-15

Innehåll

Kursen undersöker begreppet strukturella system. Studenterna kommer att utforska strukturella system genom exempel och deras påverkan på arkitektur. Kursen består av både teoretiska element och tillämpning i ett handlett projektarbete.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- förklara innebörden av strukturella system
- beskriva strukturella system som har gjort avtryck på arkitektonisk utveckling
- reflektera över konstruktiva metoder i ett arkitektoniskt sammanhang
- översätta material och teknik till arkitektoniska koncept när det gäller kropp, rymd och objekt

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs att samtliga kurser i Arkitektprogrammet (TYARK) som ligger före denna kurs är slutförda och godkända.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av projektarbete och bedrivs individuellt och i grupp. Undervisningens form kan vara praktiska
övningar, individuell handledning, diskussion i grupp och kritik samt föreläsningar, seminarier, fältstudier, workshops och
studiebesök.

Examination

Examination sker genom muntliga, skriftliga och praktiska uppgifter, individuellt och i grupp. Under kursens gång examineras kursens olika moment löpande genom övningar och obligatorisk inlämningsuppgifter av prövande karaktär.

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För att bli godkänd på hela kursen krävs att
samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid
examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För Godkänt fordras vid den
lärarledda undervisningen som är av prövande karaktär, muntlig och skriftlig presentation av en gruppuppgift samt en
godkänd individuell skriftlig examination.
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan
godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd,
om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid
Arkitekthögskolan.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.