"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arkitekturteori 1:2, 6 hp

Engelskt namn: Theory of Architecture 1:2

Denna kursplan gäller: 2015-08-24 och tillsvidare

Kurskod: 5AR137

Högskolepoäng: 6

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkitektur: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2015-06-22

Innehåll

Kursen syftar till att ge en fördjupad orientering i ämnet arkitektur genom att belysa sambandet mellan teori och
praktik. Terminens centrala begrepp skala, struktur och textur undersöks utifrån teoretiska, filosofiska och
kommunikativa aspekter. I kursen introduceras reflexivt för arkitektyrket viktiga metoder, såsom omvärdering, analys,
argumentation, komposition, text och skiss, för att analysera, reflektera och argumentera kring skala, struktur och
textur.
Kursen består till stor del av workshops och gruppövningar i seminarieform. Det individuella arbetet är organiserat runt studentens prövande och utforskande av nya verktyg och metoder samt kritisk
läsning av, och reflektion kring, relevanta texter. Genomgångar och kritiktillfällen är en central del av såväl pedagogiskt
upplägg som bedömning.

Kursen är indelad i tre moment:
Moment 1: Kommunikation; ”Ljus och ljud i arkitekturen” (2hp)
Moment 2: Arkitekturteori; ”Morfologi och taktilitet” (2 hp)
Moment 3: Filosofi; ”Filosofi och arkitektur” (2 hp)

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- förstå interaktion mellan arkitekturens teori och praktik
- diskutera begreppen skala, struktur och textur
- tillämpa grundläggande metoder för arkitektonisk analys och kommunikation
- diskutera rum och rumsliga sekvenser utifrån kvaliteterna ljus, akustik och material
- reflektera kring det egna arbetet

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs att samtliga kurser i Arkitektprogrammet (TYARK) som ligger före denna kurs är slutförda och godkända.
 

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av projektarbete och bedrivs individuellt och i grupp. Undervisningens form kan vara praktiska
övningar, individuell handledning, diskussion i grupp och kritik samt föreläsningar, seminarier, fältstudier, workshops och
studiebesök.

Examination

Examinationen sker muntligt och skriftligt, individuellt och i grupp. Under kursens gång examineras kursens olika moment
löpande genom övningar och obligatoriska inlämningsuppgifter.
På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För att bli godkänd på hela
kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av
resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För godkänt fordras
närvaro vid den lärarledda undervisning som är av prövande karaktär.
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan
godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en ny examinator utsedd, om
inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Arkitekthögskolan.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.
 

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.