"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arkitekturhistoria 1:1, 6 hp

Engelskt namn: History of Architecture 1:1

Denna kursplan gäller: 2023-08-07 och tillsvidare

Kurskod: 5AR142

Högskolepoäng: 6

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkitektur: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-04-21

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2023-06-27

Innehåll

I kursen introduceras modernitetens historia inom arkitekturen, med start från den industriella revolutionen i Europa vid 1800-talets början och avslutas med andra världskriget. I kursen behandlas även forskning, läsning och skrivande som processer och verktyg.

Förväntade studieresultat

För godkänt resultat ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse 

  • Visa grundläggande kunskaper om modernismens arkitektur- och kulturhistoria.
  • Visa en förståelse för periodens materiella, kulturella och intellektuella innovationer.

Färdighet och förmåga

  • Diskutera kursens centrala texter, objekt och fenomen.
  • Självständigt genomföra en skriftlig uppgift i ett givet ämne från denna period.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs individuellt och i grupp. Undervisningens form kan vara föreläsningar, seminarier, fältstudier, workshops, handledning. Föreläsningar, seminarier och handledning online kan förekomma.

Rätten att få undervisning och handledning gäller endast under den tid kursen, för vilken studenten är registrerad, pågår.

Examination

Kursen examineras genom inlämning av en skriftlig rapport som ska innehålla text och bildmaterial samt bibliografiska referenser till andra verk. Rapporten skrivs och lämnas in individuellt av varje student.

Betyg för kursen/respektive moment sätts när alla examinerande inslag är godkända. Betygsskalan består av betygen Underkänd (U) och Godkänd (G). För betyget Godkänd krävs att det inlämnade materialet sammantaget håller hög nivå.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. 
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Arkitekthögskolan.

Övriga föreskrifter

I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 32

Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten.

Frampton Kenneth
Modern architecture : a critical history
Fifth edition : London : Thames Hudson Ltd : 2020 : 735 sidor :
https://s2.adlibris.com/images/57612088/modern-architecture.jpg
ISBN: 9780500204443
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar tillkommer med ungefär 150 sidor.