Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arkitekturprojekt 2:2, 15 hp

Engelskt namn: Architecture Project 2:2

Denna kursplan gäller: 2018-01-15 till 2022-08-28 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 5AR211

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkitektur: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-12-06

Innehåll

Kursen utvecklar studentens förståelse för arkitektur i relation till samhället och dess förändringar. I projektarbetet undersöks hur arkitektoniska strukturer och publika rum samspelar I olika kontexter på lokal, regional och global nivå. Studenten tränas i att se både individens och samhällets perspektiv på organisation och gestaltning av miljöer. Kursen ökar studentens förmåga att göra välgrundade val mellan olika arbets- och representationsmetoder i ett arkitekturprojekt. I projektarbetet kombineras analoga och digitala samt textbaserade och visuella verktyg och representationsmetoder.

Kursen är indelad i tre moment:
 1. Introduktion, metod och strategi 3 hp
 2. Flöden och gränser, 4,5 hp
 3. Rumsligheter och övergångar, 7,5 hp

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • diskutera arkitektoniska gränser och relationer mellan privat och offentligt rum
 • tolka och utveckla ett arkitektoniskt program med ett flertal parametrar
 • sätta komplexa arkitektoniska strukturer i relation till sin kontext i olika skalor
 • förstå och beskriva rum och rumsliga relationer inom en komplex arkitektonisk struktur
 • integrera konstruktiva principer i projektarbetet
 • visa förståelse för brukarperspektiv på arkitektur och samhällsbyggnad
 • kommunicera resultatet av sitt projektarbete till allmänheten
 • reflektera kring sin arbetsprocess

Behörighetskrav

För behörighet till kursen krävs:
5AR200: Arkitekturprojekt 2:1 (15 hp)
5AR201: Arkitekturteori 2:1 (6 hp)
5AR202: Arkitekturhistoria 2:1 (6 hp)
5AR203: Arkitekturteknik 2:1 (3 hp)

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av projektarbete – individuellt och i grupp – bestående av analysövningar, praktiska övningar, individuell handledning, diskussion i grupp och kritik samt föreläsningar, seminarier, workshops, studiebesök och fältstudier.

Examination

Examinationen sker muntligt och skriftligt, individuellt och i grupp. Under kursens gång examineras olika moment genom seminarier, obligatoriska inlämningsuppgifter samt genom dokumentation av den egna arbetsprocessen och resultaten. Kritiktillfällen med muntlig och visuell presentation hålls i slutet av moment 2 och moment 3.

På kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För Godkänt fordras närvaro vid handledning, seminarier och fältstudier samt godkänt på de muntliga, skriftliga och gestaltande examinationerna.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av kurs har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§). Begäran om en ny examinator ställs skriftligen till programansvarig.

Kompletteringar
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten. Examinator bestämmer datum för när kompletteringen ska vara inlämnad.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Denna kurs kan ej räknas i examen samtidigt som en annan kurs med liknande innehåll. Vid tveksamheter bör den studerande rådfråga studievägledare vid Arkitekthögskolan.

Examination baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.