Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Synteskurs 2: Arkitektur- och stadsbyggnadsprojekt, fördjupning, 20 hp

Engelskt namn: Synthesis course 2: Architecture and Urban Design Project, Resolution

Denna kursplan gäller: 2017-02-27 och tillsvidare

Kurskod: 5AR423

Högskolepoäng: 20

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkitektur: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-12-06

Innehåll

Kursen är en fortsättning på studenternas arbete med det arkitektoniska och urbana forskningstema samt den egna position och agenda som studenterna utvecklat i "Synteskurs 1: Arkitektur- och stadsbyggnadsprojekt, positionering". I kursen kommer studenterna att tillämpa och vidareutveckla de urbana- och arkitektoniska designstrategier som undersöktes i föregående kurs i utformningen av ett komplext och tekniskt löst arkitektoniskt och/eller stadsbyggnadsprojekt. Kursen är studiobaserad. Specifik kursinformation, teman, designkrav och inlämningskrav justeras och bestäms för varje läsår av examinator.
 
Kursen är uppdelad i tre moment:
  1. Del 1 (8 hp)
  2. Del 2 (8 hp)
  3. Portfölj (4 hp)

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • utveckla ett teoretiskt, konceptuellt och kritiskt förhållningssätt till arkitektonisk design och dess inverkan i ett komplext sammanhang, som uppfyller de sociala, estetiska och etiska och hållbara utvecklingsaspekterna av en byggnad och i sin konstruktion integrerar dem med de tekniska kraven samt samhällets och den enskilda användaren behov.
  • utifrån en brief, skapa och presentera komplexa designförslag som visar förståelse för aktuella arkitektoniska problem med originalitet i sin tillämpning av ämneskunskap och när lämpligt, utforska nya hypoteser och spekulationer.
  • undersöka, utvärdera, välja ut och kritiskt värdera effekterna av relevanta strukturella, konstruktiva, miljömässiga och materiella strategier, system och tekniker samt integrera dessa i praktiska komplexa arkitektoniska designförslag baserat på högkvalitativa, väl utformade långsiktiga och funktionella lösningar.
  • förstå behovet av och kritiskt kunna granska referensprojekt som är relevanta för designförslagets funktion, organisation och tekniska strategi.
  • presentera och diskutera, utvärdera och tillämpa ett antal visuella, muntliga och skriftliga media och fysiska modeller för att testa, analysera, kritiskt granska och förklara arkitektoniska- och stadsbyggnadsförslag samt visa förmåga att ta ansvar för sitt pågående lärande.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst 210 avklarade högskolepoäng, inklusive kurserna "5AR420 Synteskurs 1", "5AR421 Seminariekurs 1a" samt "5AR422 Seminariekurs 1b".

Undervisningens upplägg

Kursen består av seminarier, handledning, projektarbete – individuellt och i grupp – samt workshops.

Examination

De två första momenten examineras genom presentationer i seminarier, kritiktillfällen och inlämningsuppgifter. Portföljen i kursen kommer i slutet av terminen att bedömas och betygsättas av en panel.
 
På kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G). För att bli godkänd på kursen måste alla obligatoriska muntliga, skriftliga och praktiska uppgifter vara färdiga och godkända.
 
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av kurs har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§). Begäran om en ny examinator ska göras till programansvarig.

Kompletteringar
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten. Examinatorn bestämmer datum för när kompletteringen ska vara inlämnad.
 
Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.
 

Övriga föreskrifter

Denna kurs kan ej räknas i examen samtidigt som en annan kurs med liknande innehåll. Vid tveksamheter bör den studerande rådfråga studievägledare vid Arkitekthögskolan.

Examination baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.