Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arkitektur som akupunktur strategi, 20 hp

Kursen är nedlagd

Engelskt namn: Architecture as acupunctural strategy

Denna kursplan gäller: 2017-12-11 och tillsvidare

Kurskod: 5AR505

Högskolepoäng: 20

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkitektur: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2012-03-15

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-12-15

Innehåll

I syfte att närma sig stadens komplexitet utvecklas metoder som engagerar dess rum,
diskurser och händelser simultant med fokus på lokala och precisa strategier. Metoderna
utarbetas kring och riktas mot vissa punkter i stadens nätverk för att intervenera och ge
effekter, en stadens akupunktur. Strategier för intervention och effekter kommer att
utarbetas och utvärderas i relation till deras potential för transformation och varaktighet
i form av ett eller flera projekt. En viktig fråga är idén om ”den andre” sammanflätad
med idén om samexistens och att ur detta omvärdera och utveckla arkitekturens roll i
skapandet av gemensamma rum.

Kursen består av tre moment:
  1. Introduktion: Engagemangets villkor (1.5 hp)
  2. Engagemangets metodologier (3.0 hp)
  3. Strategisk(a) projekt (15.5 hp)

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • tillämpa teorier om det urbana och förstå de konsekvenser som olika urbana strategier ger för samhället
  • tillämpa kunskap och förståelse om planerings- och olika regulariseringsmodeller kritiskt
  • implementera en tydlig och avgränsad urban designstrategi i syfte att förverkliga urbana interventioner, likt akupunktur
  • reflektera över arkitektprofessionen och arkitektens roll i samhället

Behörighetskrav

Univ: För tillträde till kursen krävs kurserna Arkitektonisk intervention och kulturella konsekvenser
(20 hp), Avancerade gestaltningsprocesser (3 hp), Konstruktionsteknologi och optimering (3 hp)
samt Materialteknologi och resurser (4 hp) eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av projektarbete – individuellt och i grupp – där självständig forskning,
praktiska övningar och workshops, handledning individuellt och i grupp, kritik samt föreläsningar och
seminarier ingår.

Examination

Examinationen sker muntligt och skriftligt, individuellt och i grupp. Under kursens gång examineras olika moment genom kritiktillfällen, seminarier, obligatoriska inlämningsuppgifter samt genom dokumentation av den egna arbetsprocessen och resultaten.

På kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För att bli godkänd på kursen
krävs att samtliga obligatoriska muntliga, skriftliga och praktiska uppgifter är godkända. För
godkänt fordras närvaro vid den lärarledda undervisning som är av prövande karaktär.
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare
provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del
av kurs har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6
kap. 22§). Begäran om en ny examinator ställs till styrelsen för Arkitekthögskolan.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan
kurs av liknande innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande vända sig till utbildningsansvarig vid
Arkitekthögskolan.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.