Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arkitektoniska Åtgärder: Genomförande och konsekvenser, 20 hp

Kursen är nedlagd

Engelskt namn: Architectural Action: Realization and Consequences

Denna kursplan gäller: 2017-12-11 och tillsvidare

Kurskod: 5AR514

Högskolepoäng: 20

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkitektur: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-12-15

Innehåll

Kursen syftar till att utveckla rumsliga interventioner “här och nu” och understryker därmed arkitektens huvudsakliga uppgift: den verkliga transformationen av rummet. Studenten arbetar med performativa metoder och introduceras därmed i forskning genom arkitektoniska rumsliga transformationer, erfarenhetsbaserade tekniker och improvisationsmetoder baserade på kroppens interaktion med dess spatiala och materiella kontext samt till frågor kring dokumentation av performativa händelser och konstruktioner.

Kursen behandlar arkitekturens praktik som direkt, tvärgående och diffraktiv. En praktik som intervenerar mellan och genom människor och platser, och ger sociala, kulturella och politiska effekter. Genom performativa projekt blir etiska värderingar omedelbara och politiska ståndpunkter avslöjas.

Kursen är indelad i 4 moment:

1. Introduktion ”Engagemangets villkor”: Performativa och transformativa praktiker (1,5 hp)
2. Engagemangets metoder och metodologier (3,5 hp)
3. Studieresa (1,5 hp)
4. Performativa projekt (13,5 hp)

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten ha:
-Förmåga att implementera en tydligt beskriven designmetod i förverkligandet av en urban intervention
-Kunskaper om teorier och praktiker från andra fält som kan influera och påverka arkitektonisk design och produktion
-Förståelse för hur dessa kunskaper kan användas för att konceptualisera och representera arkitektur
-Förmåga att välja, utveckla och kritiskt utvärdera rumsliga, estetiska, tekniska och sociala aspekter i utvecklandet av ett förslag
-Förmåga att kritiskt värdera, välja och integrera strukturella principer och konstruktionsteknologier lämpliga för projektets skala och komplexitet

Behörighetskrav

Kandidatexamen i arkitektur, om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen och arbetsprover/portfolio samt Engelska A.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av projektarbete – individuellt och i grupp – där självständig forskning, praktiska övningar och workshops, handledning individuellt och i grupp, kritik samt föreläsningar, seminarier, studiebesök och en studieresa ingår.

Examination

Examinationen sker muntligt och skriftligt, individuellt och i grupp. Under kursens gång examineras olika moment löpande genom övningar, kritiktillfällen, obligatoriska inlämningsuppgifter samt genom dokumentation av den egna arbetsprocessen och resultaten. Studieresan kan ersättas med en motsvarande uppgift.

På kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga obligatoriska muntliga, skriftliga och praktiska uppgifter är godkända. För godkänt fordras närvaro vid den lärarledda undervisning som är av prövande karaktär.
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av kurs har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§). Begäran om en ny examinator ställs till styrelsen för Arkitekthögskolan.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs av liknande innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande vända sig till utbildningsansvarig vid Arkitekthögskolan.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.