"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arkitektur - reflektion, utforskning och gestaltning, 30 hp

Kursen är nedlagd

Engelskt namn: Architecture - reflection, research and design

Denna kursplan gäller: 2017-12-11 och tillsvidare

Kurskod: 5AR800

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkitektur: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: teknisk naturvetenskaplig fakultet, 2011-03-10

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-12-15

Innehåll

Kursen behandlar den moderna arkitekturens teoribildningar och praktiker med särskilt fokus på
modernismen. Centrala frågeställningar, metodproblem och begreppsbildningar inom
arkitekturfältet, och då i synnerhet inom arkitekturhistoria och arkitekturteori, undersöks och
omvärderas genom föreläsningar, seminarier, praktiska övningar, studiebesök och ett större gestaltande individuellt projektarbete. Kursen består av fem moment

Introduktion (3 hp)
Momentet syftar till att introducera arkitekturens begreppsvärld, historia, teorier och praktik.

Modernismens teori och praktik (6 hp)
Momentet syftar till en omläsning och kritisk granskning av modernismens ideologier och
traditioner inom arkitektur och stadsbyggande.

Arkitektur, stad och samhälle (6 hp)
Momentet behandlar konstnärliga värden i ett arkitektur-, stadsplanerings- och samhällsbyggnadsperspektiv.

Arkitektur i ett globalt perspektiv (6 hp)
Momentet behandlar teorier om arkitektur och globalisering från modernismen och framåt.

Projektarbete (9 hp)
Den studerande ska under kursens gång planera och genomföra en självständig arkitektoniskt
eller filosofisk praktisk och teoretisk undersökning. Praktiska inslag i form av introduktioner till för
arkitekten centrala analytiska verktyg samt vetenskapsteoretiska genomgångar ingår. Projektet
presenteras muntligt vid ett slutseminarium.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- redogöra för modernismens teori och praktik och då i synnerhet inom arkitekturfältet
- förstå och reflektera kring globaliseringens betydelse för arkitekturfältet
- förstå och reflektera kring konstnärliga värden i stadsplanering och samhällsbyggnad
- utveckla förmågan att i seminarieform kritiskt och självständigt diskutera arkitekturteori och arkitekturhistoria
- tillämpa grundläggande metoder för arkitektonisk och rumslig analys
- självständigt planera och genomföra ett gestaltande projektarbete
- muntligt och skriftligt presentera ett projektarbete

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, självstudier, handledning,
fältstudier.

Examination

Examination sker fortlöpande genom såväl muntliga som skriftliga uppgifter, individuellt och i
grupp samt genom en större individuell uppgift.

På kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga obligatoriska muntliga och skriftliga uppgifter är godkända. För godkänt fordras närvaro vid den lärarledda undervisning som är av prövande karaktär.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av kurs har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§). Begäran om en ny examinator ställs till styrelsen för Arkitekthögskolan.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan
kurs av liknande innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande vända sig till utbildningsansvarig vid
Arkitekthögskolan.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.