Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Kursplan:

Biologi och bioteknik för skogliga produktionssystem, 15 hp

Kursen är nedlagd

Engelskt namn: Biology and Biotechnology in Forest Production Systems

Denna kursplan gäller: 2015-10-26 och tillsvidare

Kurskod: 5BI098

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Molekylärbiologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för fysiologisk botanik

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2010-02-15

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-06-04

Innehåll

Kursen startar med en översikt over rådande koncept, frågeställningar, metodik och strategier inom skogsbiotekniken. Skogsbioteknik presenteras som ett redskap för att öka produktionen av råmaterial med önskade fiber- och vedegenskaper för både traditionell skogsindustri men också för den framväxande gröna material-, energi- och kemiindustrin. Kursen belyser viktiga processer inom skogsproduktionssystem såsom klonskogsbruk, plantageskogsbruk, tillväxtoptimering med hjälp av moderna brukningsmetoder och gödsling liksom andra sätt att optimera vedproduktionen. Ämnen som behandlas är bland annat: 1) domesticering av trädtyper, gensökningsprogram och förädling baserad på molekylära markörer, 2) transgena träd och klonskogsbruk inkluderande miljö- och sociala frågor, 3) ved som råmaterial för förbättringar med bioteknologiska metoder. Kursen behandlar också studier av vedbildningsprocessen och de metoder som används för att mäta olika egenskaper hos ved. Kursen tar också upp genetisk och cellulär reglering av vedbildningen. Andra ämnen som behandlas är: 1) klon förökning av förädlade genotyper, 2) in vitro propagering och induktion av adventiva rötter, 3) somatisk embryogenes hos barrträd och lövträd, 4) produktion av transgena träd, 5) plantageskogsbruk, dess miljömässiga begränsningar i skogsproduktionen samt modellering av plantageskogsbruk.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten ha 1) avancerad teoretisk kunskap om biologin som styr optimal produktion av trädbiomassa 2) kunskap om optimala ved- och fiberegenskaper 3) kunskap om teorier som styr modern skogsbioteknik liksom strategier för skogsproduktionssystem 4) kunskap om analysmetoder för ved- och fiberegenskaper 5) förmåga att självständigt analysera, sammanfatta och presentera tänkbara experiment och resultatet av desamma 6) förmåga att förstå, evaluera och diskutera nya upptäckter från vetenskaplig litteratur 7) förmåga att sammanställa nuvarande kunskap inom olika vetenskapsområden 8) framföra muntlig presentation på ett lättförståeligt och övertygande sätt.

Behörighetskrav

Univ: 15 högskolepoäng kemi, 60 högskolepoäng biologi, varav minst 30 högskolepoäng växtbiologi och cell- och molekylärbiologi.
En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen omfattar föreläsningar, gästföreläsningar, gruppdiskussioner, litteraturdiskussioner, och laborationer.

Examination

Bedömning av studieresultaten grundas på en skriftlig examination, en skriven litteratursammanfattning samt presentationer av laborativt arbete och seminarier. För godkänt betyg på kursen krävs att examinationen, litteratursammanfattningen, rapporter och presentationer är godkända samt att man deltagit seminarier och laborationer. Betyg som ges är Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Studerande som underkänts, har rätt att undergå förnyat prov för att få godkänt betyg. Vidare har studerande, som två gånger underkänts, på kursen eller del av kursen, rätt att hos prefekten för Institutionen för Fysiologisk Botanik begära att annan lärare utses för att bestämma betyget vid förnyat prov (HF 6 kap. 22 §). Den som godkänts i ett prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.