Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 7 maj 2021)

printicon
Kursplan:

Biobränslen, 7,5 hp

Engelskt namn: Biofuels

Denna kursplan gäller: 2017-09-04 och tillsvidare

Kurskod: 5BI215

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Energiteknik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Biologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för fysiologisk botanik

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-05-31

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-01-07

Innehåll

Kursen behandlar de energiomvandlingar och steg som sker från solljus till olika typer av biobränslen och hur deras energi kan utvinnas. De olika processerna i fotosyntesen som leder till socker studeras kvantitativt och laborativt och vidare studeras hur socker omvandlas till olika komponenter i ved eller alger. Kursens laborativa del avslutas med att tillverka ett biobränsle från en bioråvara, t.ex. etanol eller biodiesel från ved eller alger. Vidare ingår hur avfall från skogsbruk, jordbruk och reningsverk, samt biprodukter från skogs- och jordbruk kan tillvaratas.

Förväntade studieresultat

Efter avklarad studiekurs skall studenterna kunna:
- Uppvisa förmåga att analysera komplexa energiomvandlingsprocesser, från absorption av ljusets energi till de processer som leder till kemiskt bunden energi i växtceller.
- Uppvisa förmåga att utföra laborativa analyser för kvantifiering av fotokemiska omvandlingar och utvinning av biokemisk energi.
- Redogöra för svenska förutsättningar för biobränsleproduktion.
- Demonstrera förmåga att analysera och värdera information inom biobränsle-området.
- Visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.


 

Behörighetskrav

Minst 90hp varav Energiteknisk biologi 4,5 hp, Tillämpad termodynamik 6 hp eller motsvarande kunskaper. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.
 

Undervisningens upplägg

Undervisningen innefattar föreläsningar, temalaborationer och problemlösning i grupp. Beroende på antalet studenter kan kursen komma att ges i projektform.

Examination

Kursen avslutas med en individuell skriftlig examen av teoridelen där betygen U, 3, 4 eller 5 ges. Laborationerna examineras genom de skriftliga rapporterna med betygen underkänd (U) eller godkänd (3). För godkänt betyg på kursen krävs godkänt betyg på samtliga obligatoriska delar av kursen. Slutbetyg på kursen beslutas först när alla prov är genomförda. Betyg som ges på kursen är U, 3, 4 eller 5. 

För betyget 5 krävs utöver att samtliga prov bedömts med godkänt (G), även att individuell skriftlig tentamen bedömts med resultatet (5). För betyget 4 krävs utöver att samtliga prov bedömts med godkänt (G), även att individuell skriftlig tentamen bedömts med resultatet 4. Om någotdera av proven bedömts med resultatet underkänt (U), sätts slutbetyget underkänt (U) på kursen under förutsättning att studenten genomfört en prestation på kursens samtliga prov.

Studerande som underkänts vid prov har rätt att skriva omprov för att få godkänt betyg i enlighet med Umeå Universitetsförordningar för prov och examen på grundnivå och forskarutbildning (FS 1.1.2-553-14; HF 6 kap. 22 §).En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid institutionen för fysiologisk botanik. Den som godkänts i ett prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg.
 
Läromålen (FSR) kommer att bedömas utifrån:
1. Salstentamen. Slutlig salstentamen består av frågor som testar specifika FSR inom Teori momentet.
2. Laborationer. Varje laboration betygssätts U/G utifrån inlämnad rapport.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.