Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arktiska Ekosystem, 15 hp

Engelskt namn: Arctic Ecosystems

Denna kursplan gäller: 2017-08-21 och tillsvidare

Kurskod: 5BI225

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biologi: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-06-27

Innehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper i terrestra arktiska-subarktiska ekosystem. Den ger kunskap om hur ekosystemprocesser styrs av biotiska och abiotiska faktorer, som näringstillgänglighet, det arktiska klimatet och mark-växt-organisminteraktioner och hur det påverkar ekosystemens funktion. Speciell tonvikt läggs på potentiella klimateffekter på ekosystemprocesser och återkopplingen av dessa på klimatet. Kursen ger en överblick kring hur ekosystemprocesser är relaterade till temporal och spatial variation. Exkursioner till olika ekosystem samt projektarbete ingår i kursen. Kursen ges av forskare vid Climate Impacts Research Centre och är förlagd till Abisko Naturvetenskapliga Station.

Kursen indelas i följande moment:

Moment 1, Teoretisk del, 7.5 högskolepoäng
Denna del innehåller lektioner, seminarier och exkursioner för att ge en fördjupad kunskap om ekologiska processer i den terrestra arktiska och subarktiska miljön. Ekologiska problemställningar är belysta från process till landskapsnivå. Klimateffekter på arktiska och subarktiska ekosystem och deras återkoppling till klimatet diskuteras. Momentet belyser också hur temporal variation påverkar dessa processer.

Moment 2, Projektarbete, 7.5 poäng
Denna del omfattar en fördjupad studie av abiotiska och biotiska processer i subarktiska-arktiska terrestra ekosystem för att ge direkt erfarenhet i arktiskt ekologisk forskning. Projektarbetet görs i mindre grupper och omfattar alla delar av ett forskningsprojekt inklusivehypotesprövning , planering och genomförande av fältarbete, analys av data och rapportskrivning . Resultaten kommer att presenteras både muntligt och som en skriven rapport.

Förväntade studieresultat

Efter avklarad kurs skall studenten för betyget Godkänd kunna:

Moment 1
  • tillämpa ett analytiskt förhållningsätt till ekologin i terrestra subarktiska-arktiska ekosystem från process till ett landskapsperspektiv,
  • tillämpa ett analytiskt förhållningssätt till pågående och möjliga framtida effekter av klimatförändringar på arktiska och subarktiska ekosystem och hur terrestra processer återkopplar till dessa.


Moment 2
  • tillämpa ett vetenskapligt arbetssätt för att planera och genomföra en fördjupad vetenskaplig studie inom arktisk terrester ekologi
  • inhämta, bearbeta, analysera och tolka information om ekologiska processer,
  • värdera resultaten i relation till publicerad litteratur inom ämnet,
  • presentera resultaten i skrift i form av en individuellt skriven vetenskaplig rapport och muntligt i form av ett seminarium.

Efter avklarad kurs skall studenten för betyget Väl Godkänd kunna:
  • Konstruera egna vetenskapliga argument utifrån granskning av vetenskaplig litteratur
  • Tillämpa kursens innehåll på nya frågeställningar.

 

Behörighetskrav

120 hp varav 60hp i biologi inklusive 15hp inom ekologi eller 60 hp geovetenskap/naturgeografi samt 15 hp ekologi, eller motsvarande kunskaper.
En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Kursen ges av forskare vid Climate Impacts Research Centre (CIRC) och är förlagd till Abisko naturvetenskapliga station. Kursen är organiserad i form av heltidsstudier. I undervisningen ingår föreläsningar, seminarier samt terrestra och akvatiska fält- och laboratoriemoment. Seminarier, redovisningar, exkursioner och laborationer är obligatoriska. Ett fördjupningsarbete är en obligatorisk del av kursen. Arbetet presenteras både skriftligt och muntligt i samband med ett slutseminarium.

Examination

Examinationen sker dels genom skriftlig tentamen, dels genom redovisning av projektarbete. Projektarbetet skall analysera processer relevanta för subarktiska-alpina samhällen.
På en skriftlig tentamen (Moment 1), projektarbete (Moment 2) och på hel kurs sätts något av betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). På muntligt seminarium (Moment 1) samt muntlig redovisning av projektarbete sätts något av betygen (U) eller godkänd (G). En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. För att bli godkänd på hela kursen krävs att alla prov och obligatoriska moment är godkända. För att få betyget väl godkänd (VG) på hela kursen krävs betyget väl godkänt (VG) på kursens samtliga moment där betyget väl godkänd (VG) kan nås.   Betyget på kursen utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är genomförda.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap).
Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 35

Kurslitteraturen består av artiklar som tillhandahålles av institutionen.