"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Ekologi och geovetenskap, 15 hp

Engelskt namn: Ecology and Earth Sciences

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 och tillsvidare

Kurskod: 5BI233

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Miljö- och hälsoskydd: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Biologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2018-06-18

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2020-03-02

Innehåll

Som en grund för studier av biotiska förhållanden behandlas den abiotiska miljön innefattande berggrundens uppbyggnad, exogena processer, jordarter och klimatologiska förhållanden samt vattnets kretslopp. De biotiska förhållandena avser producenter, konsumenter och nedbrytare och deras inbördes relation i ekosystemen. Särskild vikt läggs vid de mekanismer som reglerar förhållandena i mark, vatten och luft. Vid fältarbete och laborationer läggs särskild vikt vid modern teknik för provtagning, analys och utvärdering.

Kursen är indelad i fyra moment:

Moment 1. Geovetenskap 2,5 hp. Inom detta moment behandlas Skandinaviens berggrundsgeologiska och kvartärgeologiska historia samt allmän marklära

Moment 2. Akvatisk kemi 2,5 hp: Detta moment behandlar kemiska och biologiska parametrar av central betydelse för miljöövervakning av akvatiska system i Sverige.

Moment 3. Ekologi 2,5 hp. Inom ramen för detta moment behandlas allmän ekologisk teori och terminologi.

Moment 4. Projektarbete 7,5 hp: I detta moment igår fältundervisning och ett projektarbete där teorin från övriga moment syntetiseras. Under fältundervisningen går vi bland annat igenom hur vattenprovtagning i sjöar och bäckar skall utföras för att säkerställa att proverna kan användas för olika vattenkemiska analyser. I undervisningen ingår också en grundläggande genomgång kring olika analysmetoder, vilka krav de ställer på provtagningen, samt vikten av spårbarhet och kvalitetskontroll i samband med provtagning. Under projektet förväntas studenterna kunna utföra provtagning och analys av vattenprover, utvärdera sina data samt sammanställa resultaten i en rapport.

Förväntade studieresultat

Efter avklarad kurs skall den studerande kunna:

Moment 1, 2 och 3
1. beskriva ekosystemens biotiska och abiotiska uppbyggnad,
2. förstå sambanden mellan biotiska och abiotiska förhållanden i ekosystemen,

Moment 4
3. planera, genomföra, analysera och presentera en undersökning av ett givet område med avseende på mark- och vattenförhållanden.

Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Väl Godkänd kunna:
 
Moment 1, 2, 3.
1. analysera sambanden mellan biotiska och abiotiska faktorer i ekosystemen

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs kurserna Introduktion till miljö och hälsoskydd, 15 hp och Kemi inom miljö- och hälsoskyddsområdet 15 hp eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, lektioner, fältövningar, laborationer, exkursioner och projektarbeten. Förutom teoretiska studier bedrivs undervisningen i form av fältarbete och laborationer. Fältövningar, laborationer, exkursioner och projektarbeten är obligatoriska moment i kursen.

Examination

Examinationen sker dels i form av seminarier, övningar, projekt och tentamen. Övningar och projekt kan vara skriftliga eller muntliga eller en kombination. Tentamen är skriftligt. Seminarier, övningar och projekt examineras med betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G) . Tentamen examineras med något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För betyget godkänd krävs att alla FSR för betyget Godkänd är uppfyllda. För betyget Väl Godkänd krävs dessutom att alla FSR för betyget Väl Godkänd är uppfyllda. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

Studerande som underkänts i prov har rätt att undergå förnyat prov. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyat prov för högra betyg. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslut ska sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 2

Obligatorisk kurslitteratur

Pleijel Håkan
Ekologi : en introduktion
1. uppl : Malmö : Gleerup : 2013 : 192 s. :
ISBN: 9789140681256
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Vetenskapliga artiklar
Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap :
Obligatorisk
Läsanvisning: Tillhandahålls av institutionen.

Rydberg Johan
Geovetenskap för miljövetare - Kompendium
Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap : 2022 :
Obligatorisk