"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Ekologisk dynamik, 15 hp

Engelskt namn: Ecological dynamics

Denna kursplan gäller: 2018-12-31 och tillsvidare

Kurskod: 5BI236

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-01-29

Innehåll

Kursen fokuserar på modellering som en metod för att studera ekologisk dynamik, dvs samspelet mellan organismer och omvärlden. Tyngdpunkten ligger på användningen av dynamiska funktioner för att förstå hur miljöfaktorer och samspelet mellan organismer påverkar ekologiska processer samt att analysera och lösa aktuella ekologiska problem, t. ex. när det gäller bevarande av ekologiska samhällen, hållbart nyttjande av populationer och reglering av ekosystemprocesser. Undervisningen är av problemorienterad, forskningsbaserad och av studentaktiv karaktär. Deltagarna utvecklar modeller med hjälp av mjukvara samt råd från lärarna. Begrepp, tekniker och praktisk modellering diskuteras i arbetsgrupper och seminarier.  

Kursen indelas i följande moment:

Moment 1, Metoder, principer och begrepp i ekologisk dynamik; 5 högskolepoäng
Momentet ger en fördjupad bakgrund i populations- och samhällsteori utifrån ett process-orienterat, dynamiskt perspektiv. Tyngdpunkten ligger på att studera hur interaktioner mellan organismer driver dynamiken i ekologiska system genom återkopplingar mellan olika processer, med ofta oväntade resultat. Dynamiken i mellanartsinteraktioner såsom predation och konkurrens och hur dessa interaktioner påverkar bl a samexistens mellan arter, storlek och stabilitet av populationer, samt energi- och ämnesflöden i ekosystem kommer att studeras. Momentet diskuterar modellers roll inom ekologin och ger en introduktion till hur man konstruerar, analyserar och testar modeller. Undervisningen utgörs av seminarier, diskussioner i arbetsgrupper, och skriftliga samt muntliga arbetsuppgifter. 

Moment 2, Projektarbete; 10 högskolepoäng
Parallellt med moment 1 genomförs ett längre projektarbete, baserad på en publicerad vetenskaplig artikel som modellerar ett naturligt system, för att besvara frågor av praktisk och teoretisk betydelse. Detta arbete är av forskningsliknande karaktär då det ska innehålla förslag om förbättringar av den publicerade modellen. Dessutom skall projektarbetet innefatta formulering av en frågeställning, litteratursökning, modellformulering, analys och kritisk evaluering av resultat. Uppgiften redovisas muntligt. Modellanalys och formulering måste göras med hjälp av Matlab, en modelleringsmjukvara som utbrett används i forskning samt i företag.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten för betyget G kunna:

1. Tillämpa ekologiska begrepp och teorier för att karakterisera ekologiska interaktioner.
2. Skapa dynamiska matematiska modeller som utnyttjar ekologiska begrepp och teorier på ett rimligt sätt.
3. Med analytiska och numeriska metoder analysera och utvärdera dynamiska matematiska modeller och deras prediktioner av interagerande populationer.
4. Analysera modellers resultat i förhållande till ekologiska teorier och experimentresultat.
5. Självständigt generera dynamiska matematiska modeller för att hantera ett nytt praktiskt eller teoretiskt ekologiskt problem och rapportera de viktigaste slutsatserna från modellen både skriftligt och muntligt.

Efter avslutad kurs skall studenten för betyget VG kunna:

6 Kritiskt utvärdera ekologiska teorier

Behörighetskrav

90 högskolepoäng i huvudområdet biologi, varav 30 högskolepoäng skall vara inom delområdet ekologi. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om kursen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen utgörs av föreläsningar, övningsuppgifter, datorlaborationer, självständiga projekt och litteraturseminarier. Gruppövningar, datorlaborationer och litteraturseminarier är obligatoriska. Undervisningen är delvis av problemorienterad karaktär.

Examination

Moment 1 avslutas med ett skriftligt prov som ger betyget U eller G. Moment 2: gruppövningar och datorlaborationer examineras genom aktivt deltagande och inlämnande av resultat och som ger betyget U eller G. Seminarier examineras genom muntlig presentation och deltagande i diskussioner och som ger betyget U eller G. Moment 3, projektarbetet, examineras genom en skriftlig essä, vilken även redovisas muntligt. På detta moment ges betyget U, G eller VG.
På hela kursen ges något av betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). För VG på kursen krävs VG på moment tre. För betyget godkänd krävs att alla FSR för betyget Godkänd är uppfyllda. För betyget Väl Godkänd krävs dessutom att alla FSR för betyget Väl Godkänd är uppfyllda. För att bli godkänd på hela kursen krävs att alla prov och obligatoriska moment är genomförda. Studerande, som underkänts, har rätt att undergå förnyat prov. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyat prov för högre betyg. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 36

An introduction to ecological modelling : putting practice into theory
Gillman Michael, Hails Rosemary
Cambridge, Mass. : Blackwell Science : 1997 : 202 s. :
ISBN: 0632036346
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Ecological modeling : a common-sense approach to theory and practice
Grant William E., Swannack Todd M.
2007 : xii, 155 s. :
ISBN: 9781405161688
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Shahin Mazen.
Explorations of Mathematical Models in Biology with MATLAB [electronic resource]. [Elektronisk resurs]
Wiley :
Obligatorisk