Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Färdighetsträning för biologisk forskning-II, 7,5 hp

Engelskt namn: Practical skills for biology research-II

Denna kursplan gäller: 2020-11-16 och tillsvidare

Kurskod: 5BI250

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Molekylärbiologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för fysiologisk botanik

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-03-13

Innehåll

Kusen följer efter och bygger på Färdighetsträning för biologisk forskning-I, Kurskod 5BI249. Kusen ger träning i metoder för arkiverande, kvalitetskontroll, statistisk analys, och hypotestestning inom biologisk vetenskaplig verksamhet. Kursen skall även inspirera till kooperativt lärande där studenterna hjälper varandra att utföra individuella uppgifter i likhet med verksamheten i en forskargrupp. Kursen introducerar studenten till det statistiska analysverktyget R genom praktiska individuella övningar och datorlaborationer. Studenterna kommer att använda data genererat i den tidigare kursen Färdighetsträning för biologisk forskning-I, Kurskod 5BI249 under dessa övningar men kursen är inte ett förkunskapskrav.

Förväntade studieresultat

Efter avklarad kurs skall studenterna kunna:
  1. Visa förståelse och behärska hur vetenskaplig primär- och meta-data från vitt skilda experiment (fält, växthus och molekylara data) arkiveras, behandlas och kvalitets säkras.
  2. Skrivna egna och använda existerande R-Script för statistik analys och databehandling.
  3. Visa på fördjupad förståelse av vetenskaplig kvalitetkontrol och kunna redovisa detta för data av olika slag.
  4. Genera beskrivande figurer som ökar förståelsen av och visar på strukturer stora datasets.
  5. Självständigt utföra de statistiska test som data och hypoteser erfordrar.
  6. Motivera vetenskapligt för val av visualiserings och statistiska metoder.

Behörighetskrav

90 hp varav minst 15 hp inom huvudområdet kemi och 60 hp inom huvudområdet biologi där minst 30 hp ska vara inom cell- och molekylärbiologi. Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier samt Engelska B/6. Krav på svenska gäller endast om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen omfattar föreläsningar, inspelade lektioner, gästföreläsningar, gruppdiskussioner, litteraturdiskussioner, studentledda övningar. Studenter förväntas delta i utvärderingar och diskussioner av varandras resultat. Kooperativt lärande är en viktig del av undervisningen då studenterna förväntas hjälpa varandra att lösa individuella uppgifter.

Examination

Kursen examineras genom två uppgifter av hemtentamens typ. Uppgifterna visar på förståelse av de förväntade studieresultaten. Första uppgiften kommer att examinera lärandemål 1 till 3 och andra lärandemål 4 till 6. 
Kursen examineras även genom ett skriftlig kunskapstest i slutet av kursen som examinerar faktakunskaper rörande all lärande mål. Varje uppgift kommer ges betyget U (underkänt), G (godkänt) eller VG (väl godkänt).
 
För ingenjörsstudenter ges kursbetygen U (underkänt), 3, 4 och 5.
För betyg 3 kräves betyg G för alla uppgifterna.
För betyg 4 krävs betyg G för samtliga uppgifter och dessutom minst betyg VG för en av de tre uppgifterna.
För betyg 5 krävs betyg G för samtliga uppgifter och dessutom minst betyg VG för två av de tre uppgifterna.
 
För övriga studenter ges kursbetygen U (underkänt), G (godkänt) och VG (väl godkänt)
För betyg G kräves betyg minst G för samtliga uppgifter.
För betyg VG krävs betyg G för samtliga lärandemål och dessutom betyg VG för två av de tre uppgifterna.
 
Studenter som underkänts på ett prov har rätt att göra omprov av endast det underkända provet. Studenter som godkänns på ett prov kan inte göra om provet för ett eventuellt högre betyg. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå. Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.
 
I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat ges.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.