"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Biologi baskurs II, 7,5 fup

Engelskt namn: Biology Basic Course II

Denna kursplan gäller: 2023-03-20 och tillsvidare

Kurskod: 5BX002

Förutbildningspoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Förutbildning

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Gemensamt Tekn nat fakultet

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2015-02-27

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-04-20

Innehåll

Kursen behandlar grunderna inom mikrobiologi, växtfysiologi och humanfysiologi. Kursen indelas i tre moduler.

Modul 1: Teori, 5,5 förutbildningspoäng. Modulen behandlar mikrobiologi och hur mikroorganismer interagerar med sin omgivning. Vidare jämförs eukaryota cellers byggnad och metabolism hos svampar, växter och djur. Fokus under momentet är organens uppbyggnad och funktion och hur dessa samverkar framför allt ur ett humant perspektiv.
 
Modul 2: Laborationer, 1 förutbildningspoäng. Modulen innehåller mikrobiologiska och humanfysiologiska laborationer.
 
Modul 3: Projekt, 1 förutbildningspoäng. I modulen ingår ett projekt med inriktning mot kulturell könsdeterminering, sexuell läggning, skydd och abort.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall studenten kunna:

  • redogöra för pro- och eukaryota cellens byggnad och funktion samt grundläggande transportmekanismer av ämnen över cellmembranet
  • redogöra för grunderna när det gäller metabolism i cellen och fotosyntes
  • förklara grunderna för den nervösa och hormonella regleringen av kroppens olika organ samt grunderna i sinnesfysiologi
  • beskriva matspjälkningskanalens anatomi och uppbyggnad samt spjälkningen och absorptionen av energigivande näringsämnen
  • beskriva cirkulationens, andningsorganens, njurens, skelettets och musklers uppbyggnad och funktion
  • känna till immunsystemets uppbyggnad och kunna förklara skillnaden mellan ospecifikt och specifikt försvar
  • sammanfatta samband mellan reproduktion, hälsa/sjukdom och människors beteende samt diskutera hälsoetiska frågor

Behörighetskrav

Biologi baskurs I eller Biologi 1

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, laborationer och projektarbete. Deltagande i, och redovisning av, laborationer och projektarbete är obligatoriskt.

Examination

Examinationen sker dels genom skriftliga prov (modul 1), dels genom muntlig och skriftlig redovisning av laborationer (modul 2) och projektuppgifter (modul 3). På modul 1 ges något av omdömena Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). På modul 2 och modul 3 ges endast något av omdömena Underkänd (U) eller Godkänd (G). Betyget på kursen sätts först när samtliga examinerande delar är godkända, och bestäms av omdömet på modul 1. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. Den som erhållit betyget godkänt på kursen kan ej examineras för högre betyg.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Ansökan om annan examinator ställs till ämnesansvarig på Tekniskt-naturvetenskapligt basår. 

Tillgodoräknande
Inga tillgodoräknanden görs inom ramen för Tekniskt-naturvetenskapligt basår vid Umeå universitet.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat ges.

Litteratur