"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Inledande kurs i byggteknik, 7,5 hp

Engelskt namn: Introductory Curriculum in Building Engineering

Denna kursplan gäller: 2022-08-29 och tillsvidare

Kurskod: 5BY066

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Byggteknik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2014-04-14

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-08-25

Innehåll

En inledande kurs i byggteknik på högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik. Kursen omfattar grundläggande kunskaper om byggnadsmekanik och husbyggnadsteknik. Kursen ger en introduktion till byggnadsmekanik på universitetsnivå och behandlar byggnadstekniska utformningen av olika byggnaders klimatskal och anslutningsdetaljer i relation till fysikaliska funktionskrav.
Kursen ger därutöver en introduktion till CAD och ritteknik.
Kursen är uppdelad i två moduler:
1. Teori, 6 hp (Theory, 6 ECTS);
2. Projekt, 1.5 hp (Project Assignment, 1.5 ECTS).

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
Teori:
- beskriva byggnadsteknikens grunder avseende stommar, tak, väggar och grunder,
- redogöra för klimatpåverkan på byggnader samt funktionskrav på och utformning av byggnader,
- redovisa en grundläggande förståelse och kalkylfärdighet i byggnadsmekanik.
Projekt:
- översiktligt beskriva teknikområdet för Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik,
- uppvisa grundläggande färdigheter i muntlig och skriftlig kommunikation,
- genomföra ett enkelt projekt.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Matematik D

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning samt handledning i samband med laborationer, grupparbeten och projektarbeten.
Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av vissa teoriavsnitt, problemlösning och demonstrationer.

Examination

Modul 1 (Teori):
Skriftlig tentamen vid kursens slut. På den skriftliga tentamen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För betyget (3) krävs minst 50% av maxpoäng på den skriftliga tentamen. För betyget (4) krävs minst 65% av maxpoäng och för betyget (5) krävs minst 80% av maxpoäng på den skriftliga tentamen.
 
Modul 2 (Projekt):
En muntlig redovisning som betygssätts med något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Betygssättningen grundas på bedömning av den muntliga redovisningen och ritningar. För betyget G krävs att rapporten överlag är korrekt och innehåller relevanta resonemang där, för kursen, centrala begrepp ingår.
 
Hela kursen:
På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För kursbetyget (3) krävs betyget (3) på modul 1 och (G) på modul 2. För kursbetyget (4) krävs betyget (4) på modul 1 och (G) på modul 2. För kursbetyget (5) krävs betyget (5) på modul 1 och (G) på modul 2. För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända.
 
För studerande som inte blivit godkänd erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 35

Strandberg Bengt
Bygga hus : illustrerad bygglära
Stockholm : Byggenskap : 2014 : 291 s. :
ISBN: 9789187079047
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Nyberg Christer
Mekanik : statik
2. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 214 s. :
ISBN: 9789147114429
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst