"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Fördjupningskurs i byggkonstruktion, 15 hp

Engelskt namn: Advanced Course in Design of Building Structures

Denna kursplan gäller: 2023-01-02 och tillsvidare

Kurskod: 5BY075

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Byggteknik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-11-16

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2023-02-03

Innehåll

Kursen behandlar dimensionering av bärande stommar och stomstabilisering i byggnader. Kursen omfattar analys av bärande konstruktioner av trä i byggnader samt praktisk och normmässig dimensionering. I kursen ingår projektarbete i form av dimensionering av bärande träkonstruktioner byggnader samt laborationer i form av belastningsprovningar av träförband.
Kursen uppdelad i tre moment:
1. Teori 6 hp (Theory, 6 ECTS);
2. Laboration, 4 hp (Laboratory, 4 ECTS);
3. Projekt, 5 hp (Project, 5 ECTS).
 
 

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
Teori:
-beräkna dimensionerande lasteffekt av yttre laster och deformationer på bärande stommar och konstruktionsdelar i byggnader enligt gällande normer,
-självständigt utforma, dimensionera och utvärdera förband mellan delar i bärande konstruktioner i trä samt sammansatta träkonstruktioner enligt Eurokod 5,
-självständigt utforma, analysera och verifiera stommar av trä enligt Eurokod 5, stommens delar likväl som hela det bärande systemet,
-analysera behovet av horisontalstabilisering i träbyggnader samt självständigt utforma, dimensionera och kritiskt granska det bärande systemet för horisontalstabilisering enligt Eurokod 5.

Laboration:
-tillämpa dimensionering genom provning av bärförmåga i spik eller skruvförband i trä,
-självständigt utforma förband, beräkna förväntad bärförmåga, genomföra provning och kritiskt granska resultatet.

Projekt:
-dokumentera val av utformning, beräkningar som verifierar bärförmåga samt redovisa slutlig utformning av stommar i avancerade hallbyggnader eller andra byggsystem enligt gällande normer,
-utforma horisontalstabilisering av avancerade hallbyggnader eller andra byggsystem enligt gällande normer samt verifiera bärförmågan genom dokumentation av beräkningar,
-ingående redovisa slutlig utformning av bärande stomme i en byggnad med ritningar och beskrivningar enligt gällande regler.


 

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst 90 hp tidigare studier, varav minst 60 hp inom huvudområdet Byggteknik som ska innefatta Projektering av stålkonstruktioner, 15 hp och Byggnadsmekanik 2, 7.5 hp eller motsvarande.
Engelska A/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och gruppundervisning samt handledning i samband med laboration och projektarbete. Föreläsningar ägnas åt genomgång av teoriavsnitt och problemlösning. Experimentellt arbete utgör ett fundamentalt inslag i kursen.

Examination

Kunskapsredovisningen sker genom:

Moment 1 (Teori):
Skriftlig salstentamen som betygsätts med något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänt (4) eller Med beröm godkänd (5). För betyget (3) krävs minst 50% av maxpoäng på den skriftliga tentamen. För betyget (4) krävs minst 65% och för betyget (5) krävs minst 80% av maxpoäng på den skriftliga tentamen.

Moment 2 (Laboration):
Muntlig redovisning och inlämning av skriftlig rapport. Om flera studenter genomför laborationen tillsammans skall en individuell bedömning säkerställas. På moment 2 ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För betyget (G) krävs att den muntliga och skriftliga redovisningen är genomförd med godkänt resultat.

Moment 3 (Projekt):
Muntlig redovisning samt inlämning av byggritningar och byggbeskrivningar. Om flera studenter genomför projektet tillsammans skall en individuell bedömning säkerställas. På moment 3 ges något betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För betyget (G) krävs att den muntliga och skriftliga redovisningen är genomförd med godkänt resultat.

Hela kursen:
På kursen som helhet ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänt (4) eller Med beröm godkänd (5). En sammanvägning av resultaten från skriftlig tentamen, laboration och projekt ligger till grund för slutbetyget på kursen. För betyget Godkänd (3) krävs att samtliga moment är godkända. För betyget Icke utan beröm godkänt (4) krävs betyget 4 på moment 1, samt betyget Godkänt (G) på både moment 2 och moment 3. För betyget Med beröm godkänd (5) krävs betyget 5 på moment 1, samt betyget Godkänt (G) på både moment 2 och moment 3.

Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg. För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.