Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Applikationsutveckling för iPhone, 7,5 hp

Kursen är nedlagd

Engelskt namn: Application development for iPhone

Denna kursplan gäller: 2011-08-29 och tillsvidare

Kurskod: 5DV032

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Datavetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för datavetenskap

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2010-05-06

Reviderad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2011-06-27

Innehåll

På kursen behandlas applikationsutveckling för iPhone, iPad och iPod Touch. Förutsättningar och utmaningar med mobila plattformar behandlas. Språket Objective-C och de APIer som används för att utnyttja accelerometer, kamera, adressbok, filhantering och databaser behandlas. Designpatterns som t.ex. model-view controller lärs ut. Utvecklingsverktyg som t.ex. Xcode och Interface builder gås igenom.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: * Använda sig av programspråket Objective-C för att skriva enklare program för iOS * Förstå och redogöra för begränsningarna som man måste ta hänsyn till då man programmerar för en mobil plattform * Visa kännedom om de olika APIer som tillhandahålls i iOS genom att skriva program som använder dessa för att till exempel skapa grafiska gränssnitt och avläsa sensorer * Använda sig av verktyg för programutvecklig för iOS * Använda sig av designpatterns som tex model-view controller vid utveckling av program

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet samt en kurs i objektorienterad programmering på universitetsnivå. Studenter som läser kursen förutsätts ha tillgång till dator med Intel-processor och Mac OS X.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs nätbaserat via en lärmiljö som tillhandahålls av institutionen. I lärandemiljön tillhandahålls studiehandledning, studiematerial, laborationsuppgifter, diskussionsforum mm.

Examination

Examinationen sker genom ett antal obligatoriska uppgifter. På kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). I vissa delar som krävs för betyget VG kan tillgång till en iPhone, iPad eller iPod Touch behövas. För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga obligatoriska uppgifter är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar. Studerande som godkänts vid ett examinationstillfälle får inte undergå förnyad examination för att få ett högre betyg. För studerande som inte godkänns vid ordinarie examinationstillfälle anordnas ytterligare tillfälle att slutföra examinationen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Institutionen för datavetenskap. Tillgodoräknande Denna kurs kan ej räknas i examen samtidigt som en annan kurs med liknande innehåll. Vid tveksamheter bör den studerande rådfråga studievägledare vid Institutionen för datavetenskap.

Litteratur