"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Datormoln, 7,5 hp

Engelskt namn: Cloud computing

Denna kursplan gäller: 2018-07-23 och tillsvidare

Kurskod: 5DV192

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Datavetenskap: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för datavetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2018-09-24

Innehåll

Syftet med kursen är att förbereda studenterna för det snabbt föränderliga området cloud computing (datormoln), förbereda dem inte bara för det jobb som de kommer att ha efter examen, men också det arbete som de kommer att ha i framtiden. Som ett resultat, kommer kursen förutom att behandla området cloud computing, också att lära ut hur man lär sig och hålla sig uppdaterad med teori och teknik inom området för cloud computing.

Kursen består av två moment:
Moment 1, seminarier, 4.5 högskolepoäng
Momentet behandlar såväl teoretiska modeller och definitioner som praktiska aspekter av datormoln, inklusive grunderna inom datacenter, hårdvara och operativsystemsvirtualisering. Momentet behandlar också hur man designar och implementerar applikationer som är skalbara, robusta och elasiska.

Moment 2, praktik, 3 högskolepoäng
Detta moment fördjupar den kunskap som förvärvats i seminariedelen genom att tillämpa den i relevanta verkliga situationer. Denna del består av en enda obligatorisk uppgift.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • definiera begreppet datormoln och dess karaktäristiska egenskaper. (FSR 1)
 • förklara hur man konstruerar, implementerar och driver ett datacenter för molntjänster och förklara dess betydelse för applikationers databehandling och lagringsbehov. (FSR 2)
 • förklara principerna kring hårdvaru- och operativsystemsvirtualisering. (FSR 3)
 • förstå och förklara de grundläggande byggstenarna i operativsystem för datormoln. (FSR 4)

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • designa och implementera molnapplikationer med fokus på robusthet, skalbarhet och elasticitet. (FSR 5)
 • utvärdera lämpligheten för varje molntjänstmodell i en given situation och ge ett förslag på vilken modell som ska användas. (FSR 6)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • identifiera och förvärva de kunskaper som krävs för att slutföra en uppgift inom datormoln. (FSR 7)
 • skapa material för att kommunicera aktuell molnteknik till datavetare som inte är experter inom datormoln. (FSR 8)

Behörighetskrav

Univ:För tillträde till kursen krävs 90 hp avklarade studier varav 60 hp i huvudområdet datavetenskap eller 2 års avklarade studier (120hp) inom ett studieprogram, i båda fallen inkluderande en kurs på avancerad nivå inom distribuerade system (tex 5DV186) eller motsvarande kunskaper.

Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier samt Engelska A/5. Krav på svenska gäller endast om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Kursen består av föreläsningar och inlämningsuppgifter. Inledande föreläsningar, där t.ex. en introduktion till arbetsmetoden ges, liksom den slutliga föreläsningen ges av lärare. Andra föreläsningar framställs och genomförs av studenterna själva - en föreläsning för varje grupp av studenter - baserad på litteratur som tillhandahålls av lärare och material som väljs av studenterna. En annan grupp av studenter kommer att ge feedback på kvaliteten på dessa föreläsningar. En obligatorisk uppgift kompletterar de teoretiska kunskaperna med praktiska färdigheter.
 

Examination

Moment 1, seminarier (FSR1-8) betygsätts med Underkänd (U), Godkänd (3) eller Väl godkänd (4), eller Väl Godkänd (5). Betyget kommer att baseras på genomsnittet av tre bedömningar som getts för:
(a) kvaliteten på studentens egna föreläsning, enligt den utvärdering som gjorts av den grupp av studenter som granskade föreläsningen;
(b) återkopplingens konstruktivitet när studenten ger den, utvärderas av lärare;
(c) kvaliteten på students egna föreläsning, enligt lärarens utvärdering.

Fokus kommer att vara på hur mycket studenten lärt sig, både genom att förbereda en föreläsning och ge feedback, och inte på den "absoluta" kvaliteten i dem. Kvaliteten på studentens presentation bedöms utifrån de klassiska normerna för kritiskt tänkande: tydlighet, trovärdighet, noggrannhet, precision, relevans, djup, bredd, betydelse och rättvisa. Värderingarna för kritiskt tänkande kommer att användas som en riktlinje, dessa diskuterats grundligt under första föreläsningen tillsammans med lärare.

Studenter som inte kunde genomföra en presentation eller inte kunde ge återkoppling, eller studenters vars kvalitet på föreläsning eller återkoppling bedömdes otillräcklig kommer att behöva göra en omexamination. Omexaminationen består av ett uppsamlingsseminarium i slutet av kursen. Om det blir få studenter för ett extra seminarium ersätts seminariet av en skriftlig rapport istället. Studenter som är underkända efter denna omexmination får delta i examinationen vid nästa kurstillfälle.

Moment 2, praktik (FSR 1-8) sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Den praktiska delen består av en obligatorisk uppgift som omfattar både en programmeringsuppgift och att skriva en rapport. Uppgiften bedöms U / G och måste vara godkänd för att studenten ska få godkänt på detta moment.

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg.

För studerande som inte godkänns vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten på Institutionen för datavetenskap.

Examination baserad på denna kursplan garanteras under två år efter den första registreringen på kursen. Detta gäller även om kursen läggs ner och kursplanen upphört att gälla.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå, helt eller delvis, samtidigt med en annan kurs med likartat innehåll. Vid tveksamheter bör den studerande rådfråga studievägledare vid Institutionen för datavetenskap och/eller programansvarig för sitt program.

Speciellt gäller att denna kurs inte kan, helt eller delvis, användas i en examen tillsammans med kursen 5DV131 Datormoln.

Litteratur

 • Giltig från: 2018 vecka 36


  Institutionen för datavetenskap :
  Läsanvisning: Vetenskapliga artiklar och manualer som tillhandahålls av institutionen.

 • Giltig från: 2018 vecka 35

  Vetenskapliga artiklar och manualer som tillhandahålls av institutionen.
  Inst för datavetenskap :
  Obligatorisk