"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Analog kretsteknik, 7,5 hp

Kursen är nedlagd

Engelskt namn: Analog Circuits

Denna kursplan gäller: 2017-12-11 och tillsvidare

Kurskod: 5EL028

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Elektronik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2009-03-25

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-12-15

Innehåll

Kursen innehåller grundläggande lik- och växelströmsteorin ett avsnitt om operationsförstärkare och ett mindre projekt. Studenterna tränar sig i att med olika beräkningsmetoder, kretsteorier och modeller behandla lik- och växelströmskretsar teoretiskt och experimentellt.
Kursens mål är också att den studerande skall förvärva kunskaper om hur grundläggande analoga komponenter och system fungerar samt att med hjälp av datablad och datorer konstruera och simulera sådana system.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:
- förklara grundläggande begrepp gällande lik- och växelströmsnät,
- analysera elektroniska nät med Ohms och Kirchoffs lagar,
- förenkla nät med Thevenins och Nortons tvåpoler,
- beräkna strömmar och spänningar med hjälp av superpositionssatsen,
- beäkna spänningar och strömmar med hjälp av delningssatserna,
- beräkna effekt i nät,
- analysera växelströmsnät med hjälp av rektangulär och polär notation,
- dimensionera grundläggande passiva filter,
- konstruera grundläggande förstärkare och komparatorer med operationsförstärkare,
- simulera lik- och växelströmsnät med hjälp av SPICE,
- använda sina förvärvade kunskaper i ett enklare praktiskt konstruktionsprojekt,
- förmedla i muntlig och skriftlig form resultatet av konstruktionsprojektet med inrktning mot kemi.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs en av kurserna Linjär algebra, 7,5hp (5MA019) eller Envariabelanalys I, 7,5hp (5MA009) eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning samt handledning i samband med laborationer, grupp- och projektarbeten.
Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av vissa teoriavsnitt, problemlösning och demonstrationer. Experimentellt arbete utgör ett fundamentalt inslag i kursen.

Examination

Kunskapsredovisningen sker normalt fortlöpande i samband med undervisningen i form av prov, övningar, redovisningar och rapporter. På ett skriftligt prov sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm Godkänd (5). På inlämningsuppgifter och skriftliga rapporter ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). På muntliga redovisningar och övningar ges vanligen endast betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G).
På kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg.
För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt.
I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.