"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Analoga elektroniska kretsar, 7,5 hp

Kursen är nedlagd från och med 2022-02-14

Engelskt namn: Electronic Devices

Denna kursplan gäller: 2012-09-03 och tillsvidare

Kurskod: 5EL030

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Elektronik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2007-11-20

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-02-14

Innehåll

Kursen behandlar teorier och metoder för hur man konstruerar små aktiva system med hjälp av analoga komponenter. Stor vikt läggs vid att ge praktisk träning i att med hjälp av datablad och datorer konstruera och simulera sådana system.

Kursen är uppdelad i två moment:
1. Förstärkare, 5.5 hp (Amplifier, 5.5 ECTS);
2. Projekt, 2 hp (Project, 2 ECTS).

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
Förstärkare:
- förklara grundläggande begrepp gällande aktiva analoga komponenter,
- dimensionera grundläggande förstärkarsteg med FET- och BJT-transistorer och operationsförstärkare,
- hantera labutrustning för att självständigt koppla, felsöka och mäta på mindre analoga system,
- simulera och analysera förstärkares DC-, AC- och tids-egenskaper med hjälp av SPICE.

Projekt:
- tillämpa sina förvärvade kunskaper i ett enklare praktiskt konstruktionsprojekt,
- förmedla, i skriftlig form, resultatet av konstruktionsprojektet.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs Elkretsteori, 7.5 hp (Blekinge tekniska högskola) eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i nätbaserad form via en lärplattform och består dels av genomgång av teoriavsnitt och problemlösningar och dels av laborationer med både praktiska inslag och simuleringar samt ett mindre projekt.

Examination

Kunskapsredovisningen sker normalt fortlöpande i samband med undervisningen i form av prov och rapporter. På inlämningsuppgifter och skriftliga rapporter ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). På kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Studerande som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.
För studerande som inte blivit godkänd erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt.
I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.