Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Applikationsutveckling för internet, 7,5 hp

Engelskt namn: Development of Internet Based Applications

Denna kursplan gäller: 2010-01-18 och tillsvidare

Kurskod: 5EL113

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Elektronik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Medieteknik: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2008-08-14

Reviderad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2012-01-09

Innehåll

Kursen behandlar metoder för att lagra och bearbeta data samt tekniker för att utveckla databasdrivna webbaserade flerskiktade system. Den behandlar även hur man kan dra nytta av webbtjänster (baserade på SOAP) i de system man utvecklar. Kursen baserar sig på ASP.NET, ADO.NET, C-Sharp, Visual Studio och SQL Server. Under kursens senare hälft bedrivs ett verklighetsnära projektarbete i grupp.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna: - utveckla relationsdatabaser som effektivt utnyttjar de möjligheter som följer med SQL Server, - utveckla databasdrivna flerskiktade system baserade på ASP.NET och SOAP-baserade webbtjänster, - inhämta, tillämpa och förmedla nya kunskaper inom det webbtekniska området.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs Databasteknik och webbaserade system, 7.5 hp (5EL066) eller Databasteknik, 7.5 hp (5DV021) eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning samt handledning i samband med laborationer, grupp- och projektarbeten. Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av vissa teoriavsnitt, problemlösning och demonstrationer. Experimentellt arbete utgör ett fundamentalt inslag i kursen. Kursen kommer att vara nätbaserad. All information, handledning samt redovisning sker via Internet. Alla programvaror som behövs under kursen tillhandahålls.

Examination

Kunskapsredovisningen sker normalt fortlöpande i samband med undervisningen i form av prov, övningar, redovisningar och rapporter. På ett skriftligt prov sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). På inlämningsuppgifter och skriftliga rapporter ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). På muntliga redovisningar och övningar ges vanligen endast betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På kursen ges något av betygen underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg. För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik. TILLGODORÄKNANDE Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.