Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Optimal reglering av linjära system, 7,5 hp

Engelskt namn: Optimal Control for Linear Systems

Denna kursplan gäller: 2015-08-24 och tillsvidare

Kurskod: 5EL140

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Elektronik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2008-03-04

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2015-06-09

Innehåll

Kursen ger en ingående behandling av metoder och algoritmer för optimal reglering av linjära dynamiska system. Kursen behandlar även avancerade metoder för analys av stabilitet och robusthet hos linjära återkopplade system som påverkas av olika störningar och osäkerheter i systembeskrivningar. Designmetoder som H-2 och H-infinity behandlas detaljerat. Praktiska exempel på analys och syntes av regulatorer ges.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
- redogöra för de begrepp som är fundamentala vid optimal reglering,
- redogöra för möjligheter och begränsningar vid design av regulatorer för optimal reglering,
- använda de mjukvaruverktyg som är vanliga vid realisering av optimala regulatorer,
- designa regulatorer baserade på metoder för optimal reglering,
- analysera stabilitet och robusthet för optimala regulatorer.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs Linjära reglersystem, 7.5 hp (5EL217) eller motsvarande kunskaper.
En A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning samt handledning i samband med laborationer, grupparbeten och projektarbeten.
Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av vissa teoriavsnitt, problemlösning och demonstrationer. Diskussion av experimentella frågor utgör ett fundamentalt inslag i kursen.

Examination

Kunskapsredovisningen sker normalt fortlöpande i samband med undervisningen i form av prov, övningar, redovisningar och rapporter. På ett skriftligt prov sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). På inlämningsuppgifter och skriftliga rapporter ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). På muntliga redovisningar och övningar ges vanligen endast betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg.
För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

Giltig från: 2015 vecka 2

Essentials of robust control
Zhou Kemin, Doyle John Comstock
Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall : cop. 1998 : xvii, 411 s. :
ISBN: 0-13-525833-2
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst