Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Kursplan:

Datakommunikation 1, 7,5 hp

Engelskt namn: Data Communication 1

Denna kursplan gäller: 2009-08-24 till 2013-08-25 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 5EL144

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Elektronik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2008-12-16

Reviderad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2010-04-22

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper om Internets uppbyggnad samt färdigheter i att bygga och konfigurera lokala nätverk. Innehållet omfattar både kommunikationsprotokoll som t ex TCP/IP och nätverksutrustning som t ex routrar och switchar.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna: - beräkna teoretiska överföringshastigheter utifrån fysiska begränsningar, - redogöra för Ethernetprotokollet och dess varianter, - förklara funktionen hos olika typer av datakommunikationsutrustning, - förklara funktionen hos de viktigaste protokollen i TCP/IP-protokollstacken, - beskriva hur olika protokoll samverkar i ett kommunikationssystem, - redogöra för Internets struktur och organisation.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Ma D (Områdesbehörighet 8 med ett eller flera undantag).

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning samt handledning i samband med laborationer, grupp- och projektarbeten. Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av vissa teoriavsnitt, problemlösning och demonstrationer. Experimentellt arbete utgör ett fundamentalt inslag i kursen.

Examination

Examinationen sker dels genom skriftliga prov och dels genom skriftlig eller muntlig redovisning av laborationsövningar. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. På kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg. För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik. TILLGODORÄKNANDE Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.