"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Analog kretsteknik FE, 7,5 hp

Kursen är nedlagd från och med 2022-02-14

Engelskt namn: Analog Circuits FE

Denna kursplan gäller: 2011-09-12 och tillsvidare

Kurskod: 5EL165

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Elektronik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2011-05-23

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-02-14

Innehåll

Kursen omfattar aktiva elektriska komponenter som dioder, transistorer och operationsförstärkare. Beräkningsmetoder, verktyg och modeller för analys och konstruktion av analoga passiva och aktiva kretsar ingår. Kursen omfattar även studier av hur grundläggande analoga system fungerar samt att med hjälp av datablad och dator konstruera och simulera sådana system. Exempel på system som ingår är filter, diodkretsar och signalomvandlande kretsar, t ex förstärkare.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna: - dimensionera grundläggande passiva och aktiva filter, - konstruera grundläggande förstärkare och komparatorer med operationsförstärkare, - beskriva uppbyggnad och funktion hos dioder, bipolartransistorer och fälteffekttransistorer, - använda sina förvärvade kunskaper i ett enklare praktiskt konstruktionsprojekt, - förmedla i skriftlig form resultatet av konstruktionsprojektet med inriktning mot fordonselektronik.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs kursen Elkretsteknik 7,5 hp (5EL166) eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i nätbaserad form via en lärplattform och består dels av genomgång av teoriavsnitt och problemlösningar och dels av laborationer med både praktiska inslag och simuleringar. Ett individuellt projekt genomförs också under kursen.

Examination

Kunskapsredovisningen sker normalt fortlöpande i samband med undervisningen i form av prov, övningar, redovisningar och rapporter. På ett skriftligt prov sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). På inlämningsuppgifter och skriftliga rapporter ges betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På muntliga redovisningar och övningar ges vanligen endast betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Studerande som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. För studerande som inte blivit godkänd erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik. TILLGODORÄKNANDE Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.