"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Analog elektronik för elkraft, 7,5 hp

Engelskt namn: Analog Circuits in Electrical Power

Denna kursplan gäller: 2015-08-24 och tillsvidare

Kurskod: 5EL190

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Elektronik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2012-03-14

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2015-01-12

Innehåll

Kursen är en introduktion till området analog elektronik med passiva komponenter, halvledare, transistorer och operationsförstärkare. Under kursen får du träna att med olika beräkningsmetoder och modeller behandla elektroniska komponenter och kopplingar teoretiskt och experimentellt. Viktigt inslag i kursen är simulering, konstruktion och utvärdering av analoga elektroniska system som t.ex. filter, förstärkare och oscillatorer.
Kursen är uppdelad i två moment:
1. Teori, 4.5 hp (Theory, 4.5 ECTS);
2. Laboration, 3 hp (Laboratory, 3 ECTS).

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
Teori:
- redogöra för principerna för hur aktiva filter, oscillatorer, olika typer av förstärkare, likriktare och spänningsomvandlare fungerar,
- beskriva uppbyggnad och funktion hos operationsförstärkare,
- beskriva uppbyggnad och funktion hos olika typer av halvledare såsom dioder och olika transistorer.
Laboration:
- konstruera enklare elektroniska kretsar baserade på halvledare, operationsförstärkare och passiva komponenter,
- analysera olika analoga kretsars funktion med hjälp av mätinstrument, matematiska modeller och simuleringsprogram.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs Matematik, 15 hp (Mittuniversitetet) samt Ellära 1, 7.5 hp (Mittuniversitetet) eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs dels i internetbaserad form via en lärplattform och består av genomgångar av teoriavsnitt och problemlösningar samt laborationer dels med en gemensam samling med genomgångar och vissa obligatoriska laborationer och övningar. Experimentellt arbete utgör ett fundamentalt inslag i kursen.
Egen PC med Windows, labkit och internetanslutning krävs för att kunna följa kursen.

Examination

Kunskapsredovisningen sker normalt fortlöpande i samband med undervisningen i form av prov, övningar, redovisningar och rapporter. På ett skriftligt prov sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). På inlämningsuppgifter och skriftliga rapporter ges betygen Underkänd (U eller Godkänd (G). På muntliga redovisningar och övningar ges vanligen endast betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På kursen ges något av betygen Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg.
För studerande som inte blivit godkänd erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur