Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i elektronik och datorteknik, 15 hp

Engelskt namn: Bachelor Thesis in Electronics and Computer Engineering

Denna kursplan gäller: 2015-08-24 och tillsvidare

Kurskod: 5EL226

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Elektronik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2014-08-22

Innehåll

Kursen utgör ett självständigt arbete inom elektronikområdet och den avsedda examensprofilen. Inom kursens ram identifierar studenten en relevant frågeställning, planerar självständigt projektets genomförande, bearbetar den valda problemställningen samt rapporterar resultatet av arbetet muntligt och skriftligt. Arbetet utförs företrädesvis vid ett företag.
Kursen är uppdelad i tre moment:
1. Förstudie, 3 hp (Prestudy, 3 ECTS);
2. Projekt, 10 hp (Project, 10 ECTS);
3. Redovisning, 2 hp (Presentation, 2 ECTS).
 

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:
Moment 1:
- visa kunskap om den valda uppgiftens tekniska och ingenjörsmässiga relevans samt om den beprövade erfarenheten inom teknikområdet,
- visa kunskap om det valda problemområdets vetenskaplig grund och beprövade erfarenhet samt kunna redovisa en litteraturöversikt som relaterar till aktuella frågeställningar,
- visa förmåga att planera uppgifter inom givna ramar,
- visa förmåga att identifiera behov av kunskap för genomförandet.

Moment 2:
- visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund,
- visa kunskap om den valda uppgiftens tekniska och ingenjörsmässiga relevans samt om den beprövade erfarenheten inom teknikområdet,
- visa kännedom om aktuellt forsknings/utvecklingsarbete inom det valda teknikområdet,
- visa förmåga att självständigt och kreativt analysera och utvärdera tekniska lösningar,
- visa förmåga att planera och genomföra uppgifter inom givna ramar,
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information,
- visa förmåga att utforma och utvärdera tekniska lösningar med hänsyn till ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling,
- visa förmåga att samarbeta med uppdragsgivare, handledare och övriga intressenter,
- visa förmåga att logiskt och systematiskt beskriva resultatet av ett genomfört projekt,
- visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta ingenjörsmässiga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap.

Moment 3:
- visa förmåga att logiskt och systematiskt beskriva resultatet av ett genomfört projekt,
- visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta ingenjörsmässiga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap.
 

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande avklarat de övriga kursfordringar som särskilt anges i examensbeskrivningen för högskoleingenjörsexamen med inriktning elektronik och datorteknik (180 hp) samt Aktuell utveckling inom Elektronik och datorteknik, 7.5 hp (5EL214) och minst en av kurserna Teknikutveckling i ett hållbart perspektiv, 15.0 hp (5EL216) och Teknikutveckling i ett affärsmässigt perspektiv, 15 hp (5EL225) eller motsvarande.
 

Undervisningens upplägg

Undervisningen meddelas i form av individuell handledning. En handledare vid institutionen ger tillsammans med en handledare eller kontaktperson vid det företag (motsvarande) där examensarbetet utförs stöd vid arbetets planering och genomförande. Den dagliga handledningen ges av personal vid det företag där examensarbetet utförs. Kursansvarig institution har ingen skyldighet att fullfölja handledning av ett arbete som påbörjats längre tid tillbaka än 12 månader.

Examination

Examinationen grundar sig på fyra delar – redovisning av förstudien i ett seminarium, skriftlig rapport, muntlig redovisning och kollegialgranskning av rapportutkast. Den skriftliga rapporten kan skrivas antingen på svenska eller på engelska. Rapporten skall språkligt och stilistiskt vara väl genomarbetad. I rapporten bifogas ett särskilt blad (abstract) på engelska/svenska med såväl projekttitel, författare som sammanfattning. Den muntliga redovisningen genomförs och försvaras vid ett seminarium. I examinationskraven ingår även att kritiskt granska en eller flera kamraters pågående eller avslutade arbeten. Rapporten, den muntliga presentationen, kamratgranskningen och meritportföljen utgör bedömningsgrunderna för kursen i form av betyget Underkänd (U) eller Godkänd (G). Det är examinatorn som godkänner eller underkänner ett examensarbete. På examensarbetet ges betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U).
En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.