"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Analog elektronik II, 7,5 hp

Engelskt namn: Analog Circuits II

Denna kursplan gäller: 2015-08-24 och tillsvidare

Kurskod: 5EL232

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Elektronik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2014-12-08

Innehåll

Kursen behandlar operationsförstärkaren, dess parametrar och mer avancerade förstärkarkopplingar exempelvis instrumentförstärkare, konstruktion av signalkonditionerande system såsom aktiva filter, switchade system och oscillatorer samt transistorteknik. Stor vikt läggs vid att ge praktisk träning i att med hjälp av datablad konstruera och simulera små system.
Kursen är uppdelad i tre moment:
1. Operationsförstärkare, 2.5 hp (Operational Amplifiers, 2.5 ECTS);
2. Transistorteknik, 2.5 hp (Transistors, 2.5 ECTS);
3. Analoga applikationer, 2.5 hp (Applications of Analog Electronics, 2.5 ECTS).
 

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
Operationsförstärkare:
- förklara grundläggande begrepp gällande operationsförstärkarens parametrar,
- dimensionera avancerade förstärkarsteg med operationsförstärkare,
- simulera och analysera OP-förstärkares DC-, AC- och tids-egenskaper med hjälp av Pspice,
- använda sina förvärvade kunskaper i laborativa moment.
Transistorteknik:
- förklara centrala begrepp och termer gällande transistorteknik,
- dimensionera grundläggande transistorkopplingar,
- simulera och analysera transistorförstärkares DC-, AC- och tids-egenskaper med hjälp av Pspice,
- använda sina förvärvade kunskaper i laborativa moment.
Analoga applikationer:
- förklara centrala begrepp och termer för analoga applikationer av typen aktiva filter, switchade system och oscillatorer,
- redogöra för och tillämpa kretslösningar för analoga applikationer av typen aktiva filter, switchade system och oscillatorer,
- konstruera små analoga system enligt en given kravspecifikation med simulering som stöd,
- använda sina förvärvade kunskaper i laborativa moment.

 

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs Analog elektronik I, 7.5 hp (5EL231) eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs dels i internetbaserad form via en lärplattform och består av genomgångar av teoriavsnitt och problemlösningar samt laborationer, dels med en gemensam samling för de som inte kan labba hemma eller behöver handledning på plats. Experimentellt arbete och simulering utgör ett fundamentalt inslag i kursen. Egen dator med Windows, labkit (enligt instruktion via kurshemsida) och internetanslutning krävs för att kunna följa kursen.

Examination

Kunskapsredovisningen delas upp i ett antal momentredovisningar där studenterna redovisar kunskaper och färdigheter genom muntliga, men även skiftliga redovisningar och rapporter. Redovisningen består ofta av problemlösning men kan också innebära demonstration av laborationsfärdigheter. Kursbetyget utgör en sammanvägning av resultatet på respektive moment. För godkänt resultat på kursen skall samtliga moment vara godkända. På muntliga och skriftliga redovisningar och rapporter ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). På kursen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg.
För studerande som inte blivit godkända under kursen, erbjuds ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

 

Litteratur

Giltig från: 2015 vecka 35

Molin Bengt
Analog elektronik
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 561 s. :
Lösningar, övningsuppgifter och kompletterande material
ISBN: 978-91-44-05367-7
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst