Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Grundläggande signalbehandling av media, 7,5 hp

Engelskt namn: Basic media signal processing

Denna kursplan gäller: 2019-01-14 och tillsvidare

Kurskod: 5EL265

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Elektronik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Medieteknik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-01-22

Innehåll

Kursen handlar om tekniker och principer som ligger till grund för signalbehandlingen av stillbilder och rörliga bilder. I kursen studeras mediesignalers egenskaper och hur de kan påverkas för att bättre kunna användas för avancerade uppgifter. Ett projekt med lite mer avancerade bildbehandlingstekniker ingår också i kursen.
Moment som behandlas är Fouriertransform, sampling, rekonstruktion, komprimering, filtrering samt stokastisk signalbehandling.
Kursen är uppdelad i två moduler: Teoridel, 3,5 hp (Theoretical part, 3.5 ECTS) och laborationsdel, 4 hp (Laboratory part, 4 ECTS).

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

Modul 1 (Teori):

*    Välja lämplig samplingsfrekvens och samplingstid vid sampling av en tidskontinuerlig signal,
*    Beskriva principerna för komprimering av bilder,
*     Förklara principen för rekonstruktion av tidsdiskreta signaler,
*    Beskriva vad som händer med en signal i frekvensplanet när signalen förändras i spatialplanet, och vice versa,

Modul 2 (Laborationsdel):

*    Använda MATLAB som verktyg vid signalbehandling,
*    Använda Fourierteknik för att analysera frekvensinnehållet hos mediesignaler,
*    Använda signalbehandling för analys och behandling av bilder,
*     Analysera ett bildbehandlingsproblem och välja lämplig lösningsteknik,
*     Implementera signalbehandlingstekniker för att extrahera information från stillbilder eller rörliga bilder,
*     Presentera en lösning på ett effektivt sätt både muntligt och i skrift.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs Envariabelanalys 1, 7.5 hp, Statistik för teknologer, 7.5 hp, och Linjär algebra, 7.5 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning och handledning i samband med laborationer, grupp- och projektarbeten. Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av vissa teoriavsnitt, problemlösning och demonstrationer. I kursen ingår tre laborationer och ett större projektarbete.

Examination

Kunskapsredovisningen sker genom:

Modul 1 (Teori):
Skriftlig examination i slutet av kursen som betygsätts med något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För betyget (3) krävs minst 50 % av maxpoäng på den skriftliga examinationen. För betyget (4) krävs minst 65 % och för betyget (5) krävs minst 80 % av maxpoäng på den skriftliga examinationen.

Modul 2 (Laborationsdel):
Laborationsdelen examineras genom tre inlämningsuppgifter under kursens gång, samt muntlig och skriftlig redovisning av projektuppgiften. Varje inlämningsuppgift ges något av omdömena Underkänd (U) eller Godkänd (G). För omdömet (G) krävs att inlämningsuppgiften är genomförd med hög kvalitet. En fastställd bedömningsmall ligger till grund för bedömningen av hög kvalitet. Redovisningen av projektuppgiften bedöms med Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl Godkänd (VG). För omdömet (G) krävs att både den muntliga och skriftliga redovisningen håller hög kvalitet. För omdömet (VG) krävs att både den muntliga och skriftliga redovisningen håller mycket hög kvalitet. En fastställd bedömningsmall ligger till grund för bedömningen av hög respektive mycket hög kvalitet på redovisningen av projektuppgiften.
På Modul 2 ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För betyget (G) krävs att samtliga inlämningsuppgifter är genomförda med omdömet (G) och att projektuppgiften minst har omdömet (G).

Hela kursen:
För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande uppgifter är godkända. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). En sammanvägning av omdömena från inlämningsuppgifterna, projektarbetet och den skriftliga examinationen ligger till grund för kursbetyget. För kursbetyget (3) krävs minst omdömet (G) på samtliga tre inlämningsuppgifter, (G) på projektet och (G) på den skriftliga examinationen. För betyget (4) krävs minst omdömet (G) på samtliga tre inlämningsuppgifter samt, antingen (VG) på projektet och (4) på den skriftliga examinationen eller (G) på projektet och (5) på den skriftliga examinationen. För betyget (5) krävs omdömet (G) på samtliga tre inlämningsuppgifter samt, (VG) på projektet och (5) på den skriftliga examinationen.
Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg. För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.