Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Turbomaskiner, 7,5 hp

Engelskt namn: Thurbo Machinery

Denna kursplan gäller: 2007-06-25 till 2009-08-30 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 5EN021

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Energiteknik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2007-09-05

Innehåll

Kursen behandlar de för energitekniska tillämpningar grundläggande typerna av strömningsmaskiner som pumpar, fläktar och kompressorer samt vatten-, gas- och ångturbiner. De grundläggande teorierna, vilka baseras på termodynamik och strömningslära, behandlas med tyngdpunkt på turbomaskiner. En viktig del av kursen är användningsområden, konstruktion och dimensionering av turbomaskiner ingående i ett system.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna: - tillämpa hastighetstrianglar för beräkning av pumpars och turbiners prestanda. - tillämpa affinitets- och likformighetslagarna för bestämning av flöde, uppfodringshöjd/fallhöjd/tryck och effekt för pumpar, vattenturbiner och fläktar. - tillämpa pump-, kompressor- och fläktdiagram för olika driftsförhållanden. - värdera olika typer av pumpar, turbiner, fläktar och kompressorer. - analysera pumpsystem med avseende på risk för kavitation. - analysera enkla och mer komplicerade pump- och fläktsystem med avseende på dimensionering och driftpunkt. - tillämpa olika metoder för att injustering av driftpunkt. - analysera och värdera påverkan på en gasturbinprocess från olika modifieringar av den enkla gasturbinsprocessen. - förklara en momentomvandlares, jetmotors och ångturbins principiella funktion.

Behörighetskrav

Univ: För tillträde till kursen krävs två års studier med energiteknik som huvudområde och där kursen Termodynamik, 10,5 hp (5EN017) ingår, eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning samt handledning i samband med laborationer, grupparbeten och projektarbeten. Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av vissa teoriavsnitt, problemlösning och demonstrationer. Experimentellt arbete utgör ett fundamentalt inslag i kursen.

Examination

Kunskapsredovisningen sker normalt genom ett skriftligt prov vid kursens slut, men kan också ske fortlöpande i samband med undervisningen i form av prov, övningar och redovisningar. Under kursen genomförs ett projektarbete som redovisas skriftligt. På ett skriftligt prov sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). På projektarbetet sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 11b §). Begäran om ny examinator ställs till styrelsen för Institutionen för tillämpad fysik och elektronik. Studerande som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för att få högre betyg. TILLGODORÄKNANDE Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.