Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 22 februari 2021)

printicon
Kursplan:

Energieffektivisering, 15 hp

Engelskt namn: Energy Efficiency

Denna kursplan gäller: 2014-09-01 och tillsvidare

Kurskod: 5EN056

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Energiteknik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2012-10-17

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2014-01-17

Innehåll

Kursens behandlar byggteknik och energieffektivisering i byggnader och industri och avslutas med ett självständigt projektarbete som utgör ett viktigt inslag i kursen. De studerande skall tillägna sig fördjupade kunskaper om byggnaders energianvändning samt kunna analysera en byggnads termiska prestanda baserat på beräkningar och/eller mätdata, samt kunna redogöra för olika energieffektiviserings åtgärdar och konsekvenser av dessa utifrån energi, ekonomi etc. Kursen ger fördjupade kunskaper inom dimensionering och reglering av inneklimatinstallationer.  Innehållet i kursen bygger vidare på tidigare kurser i energiteknik med fördjupning avseende framförallt systemtänkande och ekonomisk analys samt i att planera, genomföra och analysera ett självständigt arbete.
Kursen är uppdelad i två moment:
1. Teori, 8 hp (Theory, 8 ECTS).
2. Projekt, 7 hp (Project, 7 ECTS).

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
Teori och Projekt:
- redogöra för värme- och masstransport processer,
- redogöra för byggteknik, byggnadsvård och installationsteknik för befintliga byggnader,
- beräkna U-värde, dimensionerande effektbehov och årlig energianvändning för byggnader,
- analysera värmebehov utifrån konstruktion och mätdata,
- utföra, analysera och värdera energiberäkningar för byggnader med hjälp av något simulerings- och beräkningsprogram,
- beskriva och analysera styr- och reglering av ventilations- och värmesystem,
- beskriva konsekvenser av energieffektivisering för befintliga byggnader,
- utföra ekonomisk analys och utvärdering av energieffektiviserande åtgärder,
- beskriva olika typer av byggnader med avseende på energianvändning (passivhus, lågenergihus etc) samt olika krav som gäller (BBR, EU direktiv etc),
- analysera byggnaders energianvändning och köpt energi (värmepump, fjärrvärme etc.) med avseende på systemperspektiv och hållbarhet,
- dimensionera värmeväxlare, optimera termiska processer med avseende på externt värme- och kylbehov,
- projektera och dimensionera lämpliga energieffektiviserings åtgärder utifrån bestämda inneklimatkrav och ekonomi samt självständigt planera, genomföra och rapportera en fördjupad analys i projektform.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs Energiprocesser, 15 hp (5EN046), Tillämpad termodynamik, 15 hp (5EN020) och Värme och ventilationsteknik, 7.5 hp (5EN058) eller motsvarande. Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.
 

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning samt handledning i samband med laborationer, grupparbeten och projektarbeten. Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av vissa teoriavsnitt, problemlösning och demonstrationer.

Examination

Kunskapsredovisningen sker dels genom ett skriftligt prov vid teorimomentets slut, dels genom muntlig och/eller skriftlig redovisning av inlämningsuppgifter och projektuppgifter. På ett skriftligt prov liksom på hel kurs sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). På inlämningsuppgifter ges endast betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G) och för redovisning av en större projektuppgift i normalfallet betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Studerande som godkänts vid ett prov får ej undergå förnyat prov för ett högre betyg.
För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen vid tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

Giltig från: 2014 vecka 50

EnBe : energiberäkningar : formler, ekvationer, data och diagram
Soleimani-Mohseni Mohsen, Bäckström Lars, Eklund Robert
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 613 s. :
ISBN: 9789144088693
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Petersson Bengt-Åke
Tillämpad byggnadsfysik
2 : Studentlitteratur : 513-s :
ISBN: 91-44-03706-6
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Så byggdes husen 1880-2000 : arkitektur, konstruktion och material i våra flerbostadshus under 120 år
Björk Cecilia, Kallstenius Per, Reppen Laila
5., [utök.] uppl. : Stockholm : Formas : 2003 : 166 s. :
ISBN: 91-540-5888-0 (inb.) :
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst