Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Simulering och optimering av energisystem, 15 hp

Engelskt namn: Simulation and optimization of energy systems

Denna kursplan gäller: 2022-01-17 och tillsvidare

Kurskod: 5EN097

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Energiteknik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-06-18

Innehåll

I kursen ingår modellering, simulering och optimering av energitekniska system med hjälp av både analytiska metoder och datorberäkningar.  Kursen ger en fördjupning inom området värmeöverföring, där studenten tillämpar sina kunskaper och genomför simuleringar och analyser av komplexa och multifysikaliska problem.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
- tillämpa analytiska och numeriska optimeringsmetoder,
- självständigt modellera, simulera, förutsäga och utvärdera energitekniska system, även med utgångspunkt med begränsad information,
- planera och genomföra en större projektuppgift samt utvärdera resultaten,
- redovisa det egna projektarbetet muntligt och skriftligt samt analysera och kritiskt granska andras projektarbeten.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst 120 hp tidigare studier som skall inkludera kurserna Värme- och masstransport I 10.5 hp, Strömningslära 7.5 hp, Flervariabel analys 7.5 hp, Programmering C och Matlab 7.5 hp och Kraft- och fjärrvärmesystem 7.5 eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning, samt handledning vid projektarbetet.

Examination

Kunskapsredovisningen sker genom 9 individuella inlämningsuppgifter samt muntlig och skriftlig redovisning av ett större projektarbete.
Inlämningsuppgifterna poängsätts och bedöms på en fyrgradig skala: U, 3, 4, eller 5. För omdömet 3 krävs minst 50 % av uppgifternas sammanlagda maxpoäng. För omdömet 4 krävs minst 75 % och för omdömet 5 krävs minst 90 % av uppgifternas sammanlagda maxpoäng.
Redovisningen (skriftlig och muntlig) av projektarbetet bedöms på en tregradig skala: U, G, VG. Om flera studenter genomför projektarbetet tillsammans skall en individuell bedömning säkerställas. För omdömet G krävs att projektarbetet är redovisat muntligt och skriftligt med godkänt resultat. För omdömet VG krävs att kraven för omdömet G är uppfyllda samt att rapporten håller hög kvalitet och att analys och utvärdering av resultaten är utförda med hög kvalitet.
På kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg.
För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 3

Messac Achille
Optimization in practice with MATLAB for engineering students and professionals
New York : Cambridge university press : 2015 : xxxi, 469 s. :
ISBN: 9781107109186
Se bibliotekskatalogen Album