Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Avancerat projekt i fysik, 7,5 hp

Engelskt namn: Advanced Project in Physics

Denna kursplan gäller: 2017-06-19 och tillsvidare

Kurskod: 5FY168

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för fysik

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-08-04

Innehåll

Studenten genomför ett avancerat projekt i fysik i en forskargrupp vid ett universitet eller i ett företag. Projektet omfattar en fördjupningsuppgift på avancerad nivå som ansluter till den verksamhet som finns i forskargruppen eller i företaget. Projektet kan vara av experimentell eller teoretisk natur men kan även brygga över båda dessa områden. Projektet innehåller även moment där information söks och värderas. Projektet genomförs självständigt under handledning. Projektet redovisas normalt med en skriftlig rapport och presenteras dessutom muntligt vid det universitet/företag där det utförts.

Förväntade studieresultat

För att uppfylla målen för kunskap och förståelse ska den studerande efter genomgången kurs kunna:
 
 • redogöra för fördjupade kunskaper och fördjupad förståelse inom det fysikområde som projektet berör
 • redogöra för hur man utför avancerade experiment, eller med adekvata matematiska modeller beskriver fysikaliska fenomen och genomför avancerade beräkningar, inom det område som projektet berör.

För att uppfylla målen för färdighet och förmåga ska den studerande efter genomgången kurs kunna:
 
 • visa förmåga att planera och genomföra ett avancerat projekt i fysik inom givna ramar
 • visa förmåga att kritiskt och självständigt identifiera och formulera frågeställningar inom det fysikområde som projektet berör
 • visa förmåga att inom projektets område integrera och tillämpa tidigare förvärvade kunskaper
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för, och diskutera, slutsatser inom projektet i dialog med fysiker och andra grupper
 • visa sådan färdighet som fordras för att arbeta i kvalificerad verksamhet.

För att uppfylla målen för värdering och förhållningssätt ska den studerande efter genomgången kurs kunna:
 
 • samarbeta med andra personer
 • reflektera över och värdera sin egen insats i projektarbete
 • visa förmåga att göra relevanta vetenskapliga bedömningar inom ramen för projektet
 • göra etiska och samhälleliga bedömningar när det är relevant för det fysikområde som omfattas av projektet
 • visa förmåga att identifiera, och ta ansvar för inhämtande av ytterligare kunskap för projektets utveckling.

   

Behörighetskrav

Univ: Tidigare högskolestudier om minst 90 högskolepoäng inklusive minst 7,5 hp i fysik på avancerad nivå. Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier samt Engelska A/5. Krav på svenska gäller endast om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Projektarbetet genomförs under handledning. Upplägg planeras av studerande och handledare. Planeringen av arbetet ska godkännas av kursansvarig. Studenten ska ges förutsättningar att genomföra uppgiften inom kursens nominella tidsram. Studerande som påbörjat sitt projektarbete och inte slutfört detta inom ett år kan inte kräva att få fortsatt tillgång till utrustning och handledning. Institutionen har alltså ingen skyldighet att fullfölja handledning av ett arbete som påbörjats längre tid tillbaka än ett år. För mer information, se Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå, dnr: FS 1.1.2-553-14.

Examination

Projektarbetet presenteras i en skriftlig rapport som redovisas och försvaras muntligt vid ett seminarium. Om rapporten skrivs på svenska ska en sammanfattning på engelska ingå. På projektarbetet ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Institutionen för fysik. För mer information, se Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå, dnr: FS 1.1.2-553-14.

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter den tidigare kursen Avancerat projekt i fysik 7,5 hp (5FY145) och kan inte tas med i examen tillsammans med denna. I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

 • Giltig från: 2017 vecka 26

  Litteratur som är nödvändig för kursens genomförande, bestäms i samråd mellan studerande, handledare och examinator.

 • Giltig från: 2017 vecka 25

  Litteratur som är nödvändigt för kursens genomförande, bestäms i samråd mellan studerande, handledare och examinator.