"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Alpin geoekologi, 15 hp

Engelskt namn: Alpine Geoecology

Denna kursplan gäller: 2007-07-02 och tillsvidare

Kurskod: 5GV022

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Geovetenskap/Naturgeografi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2007-08-29

Innehåll

Kursen behandlar och ger fördjupad kunskap om geoekologiska processer i subarktiska-alpina ekosystem. Den innehåller teoretiska studier och praktiska fältstudier. Kursen har en stark forskningsanknytning.

Kursen indelas i två moment:

Moment 1. Biogeokemiska processer, klimat och paleoekologi, 6 högskolepoäng
Momentet ger fördjupade kunskaper om biogeokemiska processer i subarktiska-alpina miljöer och hur dessa påverkar terrestra och akvatiska ekosystem. En central del är kopplingen mellan terrestra och akvatiska system. Momentet behandlar också hur de terrestra och akvatiska ekosystemen förändrats under de senaste 10 000 åren med avseende på klimat och biogeokemiska processer. Det lokala klimatet och framtida klimatförändringar i subarktiska miljöer behandlas även. Exkursioner till olika typer av ekosystem ingår i momentet.

Moment 2. Projektarbete, 9 högskolepoäng
Momentet omfattar en fördjupad studie av abiotiska processer i subarktiska-alpina ekosystem. Arbetet görs i grupp som ett fördjupningsarbete baserat på egna insamlade och tidigare publicerade data. Kursmomentet innehåller en fältprovtagningsdel där provmaterial samlas in för analys. Data analyseras och bearbetas i gruppen och redovisas som en skriftlig rapport och muntlig redovisning. Stor vikt läggs vid ett vetenskapligt förfaringssätt i projektarbetet.

Förväntade studieresultat

Efter avklarad kurs skall studenten kunna:
- särskilja olika biogeokemiska processer i den subarktiska-alpina miljön och känna till hur dessa kan påverka terrestra och akvatiska ekosystem
- särskilja betydelsen av olika terrestra ekosystemprocessers påverkan på de akvatiska ekosystemen
- särskilja olika ekosystemeffekter av klimatförändringar
- genomföra och dokumentera ett projektarbete i form av en projektuppsats och muntlig redovisning
- granska, värdera och diskutera vetenskapliga rapporter.

Behörighetskrav

Univ: 60hp i ämnet geovetenskap/naturgeografi eller motsvarande kunskaper

Undervisningens upplägg

I undervisningen ingår föreläsningar samt terrestra och akvatiska fält- och laboratoriemoment. Ett fördjupningsarbete är en obligatorisk del av kursen. Arbetet presenteras både skriftligt och muntligt i samband med ett slutseminarium.

Examination

Examinationen sker dels genom skriftlig tentamen, dels genom redovisning av projektarbete. Det egna arbetet ska analysera processer relevanta för subarktiska-alpina samhällen. På en skriftlig tentamen, projektarbete och på hel kurs sätts något av betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). Studerande som underkänts vid prov har rätt att undergå förnyat prov för att få godkänt betyg (se universitetets regelsamling), samt studerande som två gånger underkänts i prov, har rätt att hos institutionsstyrelsen för ekologi, miljö och geovetenskap begära att annan lärare utses för att bestämma betyg. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. För att bli godkänd på hela kursen krävs att alla prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget på kursen utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap).
Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.