Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Teknik, etik och miljö, 7,5 hp

Engelskt namn: Technology, Ethics and Environment

Denna kursplan gäller: 2014-09-01 och tillsvidare

Kurskod: 5GV056

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2015-02-12

Innehåll

Kursen innehåller en översikt över teknikhistoriens viktigaste epoker. Teknikens roll i samhället och den tekniska utvecklingens drivkrafter och konsekvenser diskuteras liksom förhållandet mellan den vetenskapliga och den tekniska utvecklingen och mellan teknik och kultur. Etikens roll studeras från såväl principiell som praktisk utgångspunkt. Historiska, ekologiska och etiska
aspekter är naturligt sammankopplade och etiska problemställningar diskuteras i anknytning till de historiska och ekologiska avsnitten. Nödvändiga strategier för en hållbar samhällsutveckling diskuteras i både ett lokalt och ett globalt perspektiv. Miljöavsnittet i kursen innehåller en presentation av några av de idag aktuella globala miljöproblemen. Vidare diskuteras ett antal
miljöproblem som bedömts vara särskilda miljöriskområden för Sverige. Ur ett tvärvetenskapligt perspektiv behandlas möjligheter att verka för en minskning av miljöproblemens påverkan på den framtida miljön.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:
1 beskriva den tekniska förändringens förutsättningar och betydelse i samhällsutvecklingen såväl i nutid som i ett historiskt och framtida perspektiv

2 beskriva några av samhällets centrala styrmedel i samband med resurshushållning, resursfördelning och social hållbar utveckling

3 analysera och diskutera grundläggande och tillämpade etiska perspektiv som är relevanta för teknikutveckling, hållbar utveckling och hållbar livsstil

4 översiktligt redogöra för miljöproblematik lokalt, regionalt och globalt samt människans möjlighet att påverka sin situation där teknikens roll står i särskilt fokus.

Behörighetskrav

Fysik B, Kemi A, Matematik D. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet 8/A8)

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, gruppdiskussioner, seminarier, inlämningsuppgifter och examinerande uppgifter. Gruppdiskussioner, seminarier, inlämningsuppgifter och examinerande uppgifter är obligatoriska.

Examination

Kunskapsredovisningen sker i form av skriftliga och/eller muntliga redovisningar. Bedömningen kan ske fortlöpande under kursen inom ramen för undervisningen och/eller i form av ett kunskapsprov vid kursens slut.
På de skriftliga och muntliga redovisningarna sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Vid det avslutande kunskapsprovet sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). På hela kursen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Den som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.
En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt för Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

Övriga föreskrifter

Ersätter tidigare kurs 5FY081

Litteratur

Giltig från: 2016 vecka 43

Referenslitteratur

Sundin Bosse
Den kupade handen : historien om människan och tekniken
Stockholm : Carlsson : 1991 : 325 s. :
ISBN: 91-7798-443-9 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Ytterligare material tillkommer enligt lärarnas anvisningar.

Littteratur

Artiklar som tillhandahålls av institutionen tillkommer

The collapse of western civilization : a view from the future
Oreskes Naomi, Conway Erik M.
New York : Columbia University Press : 2014 : x, 89 pages :
ISBN: 9780231169547
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album