Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Akvatisk biogeokemi, 7,5 hp

Kursen är nedlagd från och med 2021-06-21

Engelskt namn: Aquatic biogeochemistry

Denna kursplan gäller: 2017-09-18 och tillsvidare

Kurskod: 5GV077

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Geovetenskap/Naturgeografi: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-06-27

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-06-21

Innehåll

Kursen innehåller:
Moment 1. projektarbete 4 hp: Ett projektarbete där studenterna planerar och utför en vetenskaplig studie för att testa en biogeokemisk frågeställning.
Moment 2, teori 3,5 hp. Ett fördjupat teoriblock med fokus på försurning och omsättning av metaller och miljögifter inom akvatiska ekosystem.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Godkänd (G) kunna:

Moment 1, projektarbete 4 hp
1 Planera och genomföra ett vetenskapligt projekt, sammanställa erhållna data, kritiskt analysera och utvärdera resultat samt redovisa projektet både muntligt och skriftligt. 
 
Moment 2, teori 3.5 hp
2 Förklara mekanismerna bakom, och beskriva konsekvenserna av, försurning och omsättning av metaller och miljögifter inom akvatiska ekosystem,
3 redogöra för teoribildning avseende försurning och omsättning av metaller och miljögifter i akvatiska ekosystem.

Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Väl Godkänd (G) kunna:

1 prediktera konsekvenser av försurning och omsättning av metaller och miljögifter i akvatiska ekosystem.

Behörighetskrav

Univ: 180 hp varav Akvatiska ekosystem 5BI180, 7.5 hp. Engelska A/5. Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om kursen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, projektarbete och redovisningar. Projektarbete och redovisningar är obligatoriska.

Examination

Examinationen sker dels genom muntlig och skriftlig redovisning av projektarbetet dels genom en skriftlig hemtentamen. De betyg som ges på projektet är Underkänd (U) eller Godkänd (G). De betyg som ges på skriftlig hemtentamen samt på hel kurs är Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. För att bli godkänd på hela kursen krävs att alla prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget på kursen är en sammanvägning av resultaten av de olika examinationerna och sätts först när alla obligatoriska moment är genomförda. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.