"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Miljöbiogeokemi, 15 hp

Engelskt namn: Environmental biogeochemistry

Denna kursplan gäller: 2020-06-15 och tillsvidare

Kurskod: 5GV079

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Geovetenskap/Naturgeografi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-08-09

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2020-07-03

Innehåll

Kursens behandlar terrester fältmetodik. Generella principer kring uppläggning och genomförande av geoekologiska undersökningar behandlas. Under kursens gång genomförs ett antal fältarbete med fokus främst på fördelning av olika näringsämnen och föroreningar (t.ex. kol, kväve, bly och kvicksilver) i den terrestra miljön. Resultat från fältarbetet sammanställs och presenteras såväl muntligt som skriftligt.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Godkänd (G) kunna:

Modul 1, Miljöbiogeokemisk projektteori, 5hp
1 Med hög grad av självständighet avgränsa, utforma och utföra en miljöbiogeokemisk undersökning
2 planera och genomföra miljöbiogeokemisk provtagning med krav på vetenskapligt upplägg

Modul 2, Miljöbiogeokemisk praktik, 2 hp
3 utföra och utvärdera miljöbiogeokemiska analyser med relevans för den valda problemställningen

Modul 3, Kommunikation och presentation av biogeokemiska studier, 8 hp
4 i samarbete med andra studenter redovisa en miljöbiogeokemisk undersökning såväl muntligt som skriftligt
5 aktivt bidra med kvalificerade vetenskapliga synpunkter inom det miljöbiogeokemiska ämnesområdet samt kunna leda seminariediskussioner

Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Väl Godkänd (VG) kunna:

Modul 3, Kommunikation och presentation av biogeokemiska studier, 8 hp
1 Sammanfatta, analysera och syntetisera nya miljövetenskapliga forskningsdata inom ramen för de problemställningar/teman  som behandlas under kursen
2 värdera egna data och slutsatser i relation till internationella primärkällor (t ex internationella vetenskapliga tidskrifter) inom ämnesområdet

Behörighetskrav

Univ: 120 hp varav minst 60 hp Geovetenskap/naturgeografi eller Biologi 60 hp alt. Kemi 60 hp alt. Miljövetenskap 60 hp samt Geovetenskap/naturgeografi 30 hp eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, laborationer, redovisningar och exkursioner. Seminarier, redovisningar, laborationer och exkursioner är obligatoriska.

Examination

Examinationen sker genom aktivt deltagande i seminarier och 3 skriftliga manuskript. De betyg som ges på modul 1 och 2 är underkänd (U) eller  godkänd (G), på modul 3 ges betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG).  På hela kursen ges något av betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). För betyget godkänd krävs att alla FSR för betyget Godkänd är uppfyllda. För betyget Väl Godkänd krävs dessutom att alla FSR för betyget Väl Godkänd är uppfyllda.Studerande som underkänts vid prov har rätt att undergå förnyat prov för att få godkänt betyg (se universitetets regelsamling). Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. För att bli godkänd på hela kursen krävs att alla prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget på kursen utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 1

Research articles that can be downloaded from the University library

Obligatorisk

Forskningsartiklar som kan laddas ner från Universitetsbiblioteket

Obligatorisk