Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Upplevelseprototyper, 7,5 hp

Engelskt namn: Experience Prototyping

Denna kursplan gäller: 2014-01-20 till 2015-08-23 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 5ID081

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Designhögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2009-06-24

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2014-01-21

Innehåll

I kursen behandlas tillämpningen av relevanta teknologier för att skapa interaktionsprototyper. Kursen ger en introduktion till programmering, tillämpad elektronik, Phidgets (fysiska in- och utenheter), sensorer och annan interaktionsteknologi. Praktiska övningar genomförs i att bygga dynamiska interaktiva prototyper. I ett kortare projekt tillämpas de erhållna kunskaperna.

Kursen är indelad i tre moment:
 1. Interaktionsteknologier, 1,5 hp.
  Momentet behandlar ämnen som trådlös kommunikation, identifikationsteknologier, framtida interaktionsmodaliteter, sensorer och bildskärmsteknologi. Fallstudier används för att illustrera hur dessa teknologier kommer till användning.
 2. Tangible interaktion, 1,5 hp.
  Momentet omfattar praktisk träning i att använda Phidgets (fysiska in- och utenheter) eller motsvarande teknologier. Föreläsningar och laborationer varvas för att illustrera möjligheter och begränsningar med denna teknik.
 3. Projektarbete - skapande av interaktionsprototyper, 4,5 hp.
  Momentet omfattar ett praktiskt projektarbete där kunskaper som erhållits under de första två momenten tillämpas. Arbetet sker i grupp och resultaten redovisas i form av elektroniska prototyper, s.k. Wizard-of-Oz-experiment eller enklare upplevelseprototyper. Tyngdpunkten i arbetet ligger på att bygga prototyper för användningsupplevelse, snarare än att testa ny teknologi.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:
 • Beskriva hur interaktionsteknologier (som exempelvis trådlös kommunikation, RFID, framtida interaktionsmodaliteter, sensorer och bildskärmsteknologi) fungerar.
 • Redogöra för hur Phidgets och andra liknande verktyg fungerar och redovisa erfarenhet av projektarbete med dessa verktyg
 • Beskriva aktuell forskning och tillämpningar inom fältet
 • Animera ett användargränssnitt genom att använda sig av relevanta mjukvaruprogram som exempelvis Flash.

Behörighetskrav

För att bli antagen till kursen skall studenten ha avlagt kandidatexamen i industridesign, eller motsvarande. Studenten skall dessutom ha uppnått betyget Godkänd (G) i samtliga föregånde kurser inom masterprogrammet Interaction Design vid Designhögskolan i Umeå, eller kunna redovisa motsvarande kunskaper.
Engelska B för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Förläsningar och praktisk träning under ledning av handledare. Samtliga moment i kursen är obligatoriska.

Examination

Examinationen sker i samband med presentationer av arbeten och uppgifter.
För att bli godkänd på kursen krävs att alla moment i kursen är genomförda. Betyget Godkänd (G) eller Underkänd (U) används för varje moment, liksom för kursen som helhet.
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs skriftligen till prefekt på Designhögskolan.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.