Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Beteende och estetik i planeringen, 15 hp

Engelskt namn: Behaviour and design aspects in planning

Denna kursplan gäller: 2009-08-31 och tillsvidare

Kurskod: 5ID107

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Designhögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2009-06-24

Innehåll

Kursen fokuserar på designmetoder som kan användas inom samhällsplaneringen för att generera idéer, formulera och lösa problem samt omsätta dessa till strategiska visioner. Av särskild betydelse är även metoder för att kommunicera och visualisera problem, situationer och idéer: scenariobyggande, prototypering, datorstödda visualiseringstekniker och presentationsteknik. Vidare behandlas under kursen områdena tjänstedesign och interaktionsdesign, formens betydelse i vardagslivet, samhällsplanerings- och stadshistoria, interaktion och medborgardiskussion, design för alla och tillgänglighetsaspekter. Ett huvudsyfte med kursen är att studenten ska nå en grundläggande kompetens i att kommunicera med olika medborgar- och yrkesgrupper inblandade i planeringsprocessen, och få kännedom vilka krav som kan ställas vid upphandling av konsulttjänster inom designområdet i relation till planering och projektering av miljöer. I kursen ingår undervisning och övningar som syftar till att studenten praktiskt skall tillämpa kunskaper från denna och tidigare kurser i realistiska övningar och projekt.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: - redogöra för designprocessen och hur denna kan användas vid projektering, projektplanering, och i andra kreativa processer. - i övningar och projekt uppvisa grundläggande färdigheter i metoder för visualisering, idékommunikation och problemlösning. - använda olika metoder för att samla in, analysera och utvärdera information från användare/medborgare och relatera dessa metoder till planeringsprocessens olika faser. - tillämpa resultat från praktiska observationer och analyser av dessa för att kommunicera en strategisk vision. - presentera och visualisera information, idéer och visioner, kartor och planer för olika grupper: medborgare, olika yrkesgrupper, politiker. - uppvisa grundläggande kompetens i utformandet av beställningsunderlag och kännedom vilka krav som kan ställas vid upphandling av konsulttjänster inom designområdet. - i grupp planera och genomföra ett processinriktat projektarbete från idéfas till visuell, muntlig och skriftlig projektpresentation.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs behörighet som ställs för antagande till Samhällsplanerarprogrammet vid Umeå universitet.

Undervisningens upplägg

Kursens upplägg bygger på en hög grad av lärarledd undervisning i form av workshops, föreläsningar, praktiska övningar och seminarier samt handledning. Stor vikt läggs vid grupprocesser i lärandet, och formerna för undervisningen utgör ofta i sig exempel på den metodik som används inom designområdet.

Examination

Examinationen sker muntligt och skriftligt, individuellt och i grupp. Under kursens gång examineras löpande genom övningar och obligatoriska inlämningsuppgifter av prövande karaktär som ges under kursens olika moment. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För Godkänt fordras närvaro (d.v.s. högst 20 % frånvaro) vid den lärarledda undervisningen, som är av prövande karaktär. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till institutionsstyrelsen för Designhögskolan. Den som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. TILLGODORÄKNANDE Tillgodoräknande av kursen kan enbart ske vid en bedömning av jämförbar utbildning och kursplan samt efter bedömning av den studerandes individuella kunskaps- och färdighetsnivå av kursansvarig och programansvarig.

Litteratur

 • Giltig från: 2019 vecka 26

  Kurslitteratur

  Schön Donald A.
  The reflective practitioner : how professionals think in action
  Repr.[= New ed.] : Aldershot : Arena : 1995 : x, 374 s. :
  ISBN: 1-85742-319-4
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2015 vecka 41

  Kurslitteratur

  This is service design thinking [Elektronische Ressource] : basics-tools-cases
  Stickdorn Marc, Schneider Jakob
  Lanham : BIS publ. : 2012 : Online-Ressource (224 p.) :
  ISBN: 9789063693169 (e-book)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Referenslitteratur

  Idéagenten : en handbok i att leda kreativa processer
  Michanek Jonas, Breiler Andréas
  4. rev. uppl. : Malmö : Arx : 2015 : 194 s. :
  ISBN: 9789187043529
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2010 vecka 45

  Kurslitteratur

  Design for product understanding : the aesthetics of design from a semiotic approach
  Monö Rune G., Knight Michael, Monö Rune
  1. ed. : Stockholm : Liber : 1997 : 168 s. :
  ISBN: 91-47-01105-X (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst