"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Designprocess 1, 9 hp

Engelskt namn: Design Process 1

Denna kursplan gäller: 2012-09-03 och tillsvidare

Kurskod: 5ID155

Högskolepoäng: 9

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Designhögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultesnämnden, 2012-03-14

Reviderad av: teknisk-natutvetenskapliga fakultetsnämnden, 2012-04-27

Innehåll

Målet är att den studerande ska lära känna de grundläggande förutsättningarna för att arbeta med en designprocess i projektform, individuellt och i samarbete med andra. I kursen möter den studerande olika metoder för att utforska, analysera och arbeta kreativt med olika designproblem. I kursen ska den studerande lära känna och träna sig att utföra olika reflektionsprocesser som är kännetecknande för design- och konstnärliga processer. Under kursen inleder studenten arbetet med att bygga upp och utveckla en egen portfölj som representerar projektarbeten och kompetens. Genom att arbeta med, reflektera och använda sig av sin egen portfölj i samtal med andra fördjupas förståelse och kommunikation av designkompetens och kunskap samt den reflektiva förmågan.

Kursen består av fyra moment:

 1. Introduktionsprojekt, 1,5 hp
 2. Designmetodik 1, 3 hp
 3. Reflektionprocesser, 1.5 hp
 4. Designkommunikation 1, 3 hp

Moment 1. Introduktionsprojekt, 1.5 hp
I momentet tränar studenterna sig i att arbeta i team med andra studenter på Designhögskolan med en gemensam problemställning och med en kreativ process för att utveckla ett designkoncept. I momentet ingår att tillsammans planera och presentera slutgiltigt förslag.

Moment 2. Designmetodik 1, 3 hp
I momentet introduceras och tränar sig studenterna att arbeta med relevanta analys- och informationsinsamlingsmetoder som funktionsanalys och aktivitetsanalys samt olika kreativa tekniker, visualiserings- och kommunikationstekniker, bland annat boardtekniker.

Moment 3. Reflektionsprocesser, 1.5 hp
I momentet introduceras och tränas olika reflektionsprocesser som är grundläggande för en skapande designprocess som reflection-in-action, reflection-on-action och metareflektion.

Moment 4. Designkommunikation 1, 3 hp
I momentet introduceras individuell portfölj som ett kommunikationsverktyg för att beskriva sin kompetens och kunskapsnivå. Studenterna bygger upp och utveckla en bas för sin individuella portfölj. I momentet ingår att studenterna reflekterar över design och yrkeskompetens i ett samtidsperspektiv.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

 • gemensamt med andra lösa ett problem med olika kreativa metoder.
 • genomföra en gemensam presentation av ett projekt.
 • exemplifiera grunderna för en funktionsanalys och aktivitetsanalys och visa på tillämpning av dessa ur ett designperspektiv.
 • exemplifiera en grundläggande kreativ designprocess kring ett designproblem.
 • redogöra för skillnader och likheter för olika reflektionsprocesser och relatera dem till en egen designprocess i ett designprojekt.
 • reflektera över sin egen kunskap och kompetens genom reflektion.
 • planera och utveckla en individuell portfölj på grundläggande nivå som representerar kunskap och kompetens hos den studerande samt redogöra för olika visuella presentationstekniker för en individuell portfölj.
 • redogöra för och tillämpa reflection-in-action och reflection-on-action i ett designprojekt.
 • reflektera över sin individuella portfölj i ett samtids- och design perspektiv.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs, förutom grundläggande behörighet, att samtliga kurser i Kandidatprogrammet i industridesign, DGIND, som ligger före denna kurs är slutförda och godkända.

Engelska B/6

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, övningar både individuellt och i grupp.

Examination

Presentation av visuella och skriftliga uppgifter. Examinationen sker löpande under kursens gång i exempelvis praktiska övningar av prövande karaktär.

För att bli godkänd på kursen måste alla moment i kursen vara genomförda med godkänt resultat. Betyget Godkänd (G) eller Underkänd (U) ges för varje moment samt för kursen som helhet.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till styrelsen för Designhögskolan.
Den som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande
Student kan tillgodoräkna sig hela eller delar av denna kurs om intyg kan uppvisas som visar att studenten har genomgått och godkänts för en motsvarande kurs. Därutöver måste den ansvarige läraren ge sitt godkännande med hänsyn tagen till studentens kunskapsnivå och erfarenhet i det aktuella ämnet.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 17

Aktuell kurslitteraturlista tillhandahålls en månad före kursstart.

Design : process och metod
Wikberg Nilsson Åsa, Ericson Åsa, Törlind Peter
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 237 s. :
ISBN: 9789144108858
Se Umeå UB:s söktjänst