"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Design och teoretiska ämnen 1, 4,5 hp

Engelskt namn: Design and Theoretical Subjects 1

Denna kursplan gäller: 2012-08-27 och tillsvidare

Kurskod: 5ID157

Högskolepoäng: 4,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Designhögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultesnämnden, 2012-04-27

Innehåll

Målet är att den studerande ska introduceras med ett teoretiskt och filosofiskt förhållningssätt i förhållande till sitt framtida arbetssätt. Den studerande ska bli förtrogen med historisk orientering om konstens, teknikens och industridesignens utveckling i samband med samhällets utveckling i övrigt. Under kursen ska den studerande ges möjlighet att utveckla sin förmåga och erfarenhet att diskutera och framföra teoretiska frågeställningar.

Kursen består av två moment:

 1. Grundläggande filosofi, 1.5 hp
 2. Historisk orientering, 3 hp

Moment 1. Grundläggande filosofi, 1.5 hp
I kursen möter den studerande ett filosofiskt förhållningssätt genom att gemensamt diskutera och reflektera över exempelvis etiska frågeställningar i relation till design.

Moment 2. Historisk orientering, 3 hp
Kursens syfte är att ge en historisk orientering om konstens, teknikens och industridesignens utveckling samt ge en överblick över förutsättningar och samband med samhällelig utveckling i övrigt.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

 • förklara begrepp inom praktisk filosofi och etik och reflektera över frågor med inriktning mot etik inom industridesign och närliggande områden.
 • reflektera med ett praktiskt filosofiskt förhållningssätt i förhållande till framtida yrkesroll, samhällets pågående förändringar och sig själv.
 • redogöra för större historiska skeenden inom konst, teknik och industridesignens utveckling i relation med samhällets förändringar i övrigt.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs, förutom grundläggande behörighet, att samtliga kurser i Kandidatprogrammet i industridesign, DGIND, som ligger före denna kurs är slutförda och godkända. Engelska B.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, övningar och seminarier.

Examination

Under kursens gång examineras kursens olika moment löpande genom övningar av prövande karaktär och obligatoriska skriftliga inlämningsuppgifter, seminarier, individuellt och i grupp.

För att bli godkänd på kursen måste alla moment i kursen vara genomförda och godkända. Betyget Godkänd (G) eller Underkänd (U) ges för varje moment samt för kursen som helhet.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till styrelsen för Designhögskolan.
Den som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande
Student kan tillgodoräkna sig hela eller delar av denna kurs om intyg kan uppvisas som visar att studenten har genomgått och godkänts för en motsvarande kurs. Därutöver måste den ansvarige läraren ge sitt godkännande med hänsyn tagen till studentens kunskapsnivå och erfarenhet i det aktuella ämnet.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 17

  Kursböcker

  Vihma Susann
  Designhistoria : en introduktion
  Stockholm : Raster : 2003 : 217, [2] s. :
  ISBN: 9187215373 :
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Sundin Bosse
  Den kupade handen : historien om människan och tekniken
  2., utök. uppl. : Stockholm : Carlsson : 2006 : 362 s. :
  ISBN: 91-7331-015-8 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Design Methods and Critical Historiography: An Example from Swedish User-Centered Design
  Göransdotter Maria, Redström Johan
  Ingår i:
  Design issues [Elektronisk resurs]
  Chicago : University of Illinois at Chicago, School of Art and Design : 1998- : 34 : sid. 20-30 :
  Obligatorisk

  Nilsson Per
  The Amphibian Stand: A Philosophical Essay Concerning Research Processes in Fine Arts
  Umeå : h:ström text och kultur : 2009 :
  ISBN: 978-91-7327-095-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Winner Langdon
  “Do Artifacts Have Politics?” :  In The Whale and the Reactor: A Search for Limits in An Age of High Technology.
  Ingår i:
  Daedalus
  Cambridge, Mass. : The Academy : 1957- :
  Obligatorisk

  Seminarietexter

  Le Bon Gustave
  Allmän karaktäristik af massorna
  Ingår i:
  Massans psykologi
  1912 : [xii], 191 s. : sid. 35 :
  Läsanvisning: sid 11-46

  Towards a new architecture
  Le Corbusier , Etchells Fredrik
  New York : Brewer, Warren & Putnam : 2014 : xix, 289 pages :
  ISBN: 9781614276050
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Argument. The engineer's aesthetic and architecture" och “Three reminders to architects", sidor 1-42

  Paulsson Gregor
  Vackrare vardagsvara
  Stockholm : Svenska slöjdfören. : 1919 : 53 s. :

  Loewy Raymond
  Never leave well enough alone
  New ed. : Baltimore, Md. : Johns Hopkins University Press : 2002 : 377 s. :
  ISBN: 0801872111
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: "Industrial design and your life", “Case history", “The Maya Stage" och “The Borax Plague", sidor 233-292

  Papanek Victor
  Miljön och miljonerna : design som tjänst eller förtjänst?.
  Stockholm : Bonnier, 1970 ; (Stockholm : 1970 : 159 s. : ill., diagr. :
  Läsanvisning: Inledning", “Vad är design?", “Utvecklingsmord: Industridesign, en historisk skiss", “Myten om den ädle slusken: Design, ‘konsten' och konsthantverkaren", “Gör-det-själv-mordet: Designerns sociala och moraliska ansvar", “Vår Kleenex-kultur: produktåldrande och varaktiga värden"och “Skallerormsolja och neurosedyn: Fritid för massan, konstlade modenycker och överflödssamhället"

  Beyer Johan
  Statligt stöd till industriell design
  Stockholm : Industridep. : 1974 : 49 bl. + :

  Taylor Frederick Winslow
  Rationell arbetsledning : Taylor-systemet
  2. uppl. : Uppsala : Almqvist & Wiksell : 1916 : 75 s. :
  Läsanvisning: "Grunderna för det nya systemet" och “Det nya systemets principer"

  Referenslitteratur

 • Giltig från: 2019 vecka 47

  Kursböcker

  Vihma Susann
  Designhistoria : en introduktion
  Stockholm : Raster : 2003 : 217, [2] s. :
  ISBN: 9187215373 :
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Sundin Bosse
  Den kupade handen : historien om människan och tekniken
  2., utök. uppl. : Stockholm : Carlsson : 2006 : 362 s. :
  ISBN: 91-7331-015-8 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Referenslitteratur

  Design issues. [Elektronisk resurs]

  Läsanvisning: Buchanan, Richard, "Declaration by Design: Rhetoric, Argument, and Demonstration in Design Practice", Design Issues, Vol. 2, No. 1 (Spring, 1985), s. 4-22.

  Daedalus : journal of the American Academy of Arts and Sciences
  Cambridge, Mass. : The Academy : 1957- :
  Läsanvisning: Winner, Langdon. “Do Artifacts Have Politics?" In The Whale and the Reactor: A Search for Limits in An Age of High Technology. Chicago & London: University of Chicago Press. 1986

  Nilsson Per
  The Amphibian Stand: A Philosophical Essay Concerning Research Processes in Fine Arts
  Umeå : h:ström text och kultur : 2009 :
  ISBN: 978-91-7327-095-3
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Seminarietexter

 • Giltig från: 2019 vecka 44

  Vihma Susann
  Designhistoria : en introduktion
  Stockholm : Raster : 2003 : 217, [2] s. :
  ISBN: 9187215373 :
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Sundin Bosse
  Den kupade handen : historien om människan och tekniken
  2., utök. uppl. : Stockholm : Carlsson : 2006 : 362 s. :
  ISBN: 91-7331-015-8 (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Winner Langdon
  “Do Artifacts Have Politics?” i Langdon Winner, The whale and the reactor: a search for limits in an age of high technology
  University of Chicago Press : 1986 :

  Aktuell kurslitteraturlista tillhandahålls en månad före kursstart.